Brief Hennis over uitstel vertrek marinierskazerne

(opgevraagd bij 2e kamer)

Inleiding

De nota In het belang van Nederland (Kamerstuk 33 763, nr. 1 van 17 september 2013) bevatte een aantal doelmatigheidsmaatregelen, waaronder de sluiting en afstoting van de Van Ghentkazerne in Rotterdam. De oplevering van de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen zou Defensie in staat stellen de marinierseenheden daar te concentreren. In een gesprek met burgemeester Aboutaleb en wethouder Laan heb ik mij bereid verklaard alternatieve oplossingen te bekijken, op voorwaarde van een kloppende business case. Het overleg hierover heeft geresulteerd in een aanbod dat aan deze eis voldoet. Ik heb daarom besloten dat het Mariniers Opleidingscentrum in Rotterdam blijft en dat Defensie de Van Ghentkazerne aanhoudt.

Het Mariniers Trainingscommando zal conform de bestaande plannen verhuizen van de Van Braam Houckgeestkazerne uit Doorn naar de nieuw te bouwen Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen. Inmiddels is onderzoek gedaan naar de wijze van aanbesteding hiervan, de Public Private Comparator. De conclusie is dat een geïntegreerd contract, waarbij de fasen van ontwerp tot en met onderhoud en exploitatie als een pakket worden aanbesteed, het rijk een voordeel van 12,5 à 17,5 procent kan opleveren.

In deze brief informeer ik u over beide onderwerpen.

De Van Ghentkazerne

De besparing op de exploitatie-uitgaven als gevolg van de sluiting van de Van Ghentkazerne werd geraamd op € 5,3 miljoen: een besparing op ondersteunend personeel en op vastgoed. In deze besparing waren de kosten van de verhuizing naar Vlissingen niet meegerekend. De bepaling van die kosten vereiste een herijking van de behoeftestelling voor de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne, die pas kon beginnen nadat het besluit tot verhuizing was genomen. De afgelopen maanden is deze herijking uitgevoerd.

De vaste staf van de Van Ghentkazerne telt 177 personen. Het Mariniers Opleidingscentrum (MOC) verzorgt de initiële opleiding voor de mariniers en voorts functie- en loopbaanopleidingen voor het Korps Mariniers. Ook de beroepspraktijkvorming van de ROC-opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) wordt door het MOC verzorgd. Het totale aantal leerlingen dat tegelijkertijd op de kazerne verblijft kan hiermee oplopen tot ongeveer 800. De totale extra kosten voor verplaatsing van het MOC naar Vlissingen, inclusief verhuiskosten en de geschatte verkoopopbrengst van de Van Ghentkazerne, zijn geraamd op ruim € 130 miljoen. De jaarlijkse exploitatie voor de nieuwe kazerne met deze uitgebreidere bezetting zou met € 2,3 miljoen stijgen1.

De extra kosten, zowel de incidentele investeringen als de exploitatielasten, zijn in een lifecycle cost berekening over een periode van 25 jaar bij elkaar gebracht en vergeleken met de kosten van een voortgezet verblijf van het MOC in Rotterdam en het openhouden van de Van Ghentkazerne. Blijven de mariniers in Rotterdam, dan zijn ook hier investeringen nodig voor nieuwbouw en renovatie voor de mariniers. De totale investeringskosten worden geraamd op ongeveer € 30 miljoen.

De gemeente Rotterdam heeft mogelijkheden onderkend voor medegebruik van de kazerne tegen betaling van een gebruikersvergoeding. Het gaat hierbij grotendeels om een andere aanwending van bestaande budgetten; de meerkosten voor de gemeente blijven daardoor ook beperkt. Het medegebruik betreft (opleidings)eenheden in de sfeer van orde en veiligheid van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, opleidingen van gemeentelijke stadswachten en toezichtpersoneel van de RET en van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De netto vergoeding hiervoor bedraagt € 1,3 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen afkomstig is van het ministerie van Veiligheid en Justitie, dat vanaf 2018 mede gebruik maakt van de kazerne. De afspraak houdt ook in dat, indien voor de huisvesting van deze eenheden of delen daarvan nieuwbouw of verbouwing van bestaande gebouwen nodig is, de kosten hiervan niet ten laste van Defensie komen.

Daarnaast zal de gemeente Rotterdam Defensie ook op enkele andere manieren financieel tegemoet komen. De gemeente betaalt Defensie jaarlijks € 200.000 als bijdrage aan de exploitatie van het Mariniersmuseum. Voorts zal de gemeente aan de kosten voor het gebruik van (gemeentelijke) zwembaden en van een schietbaan door mariniers € 220.000 per jaar bijdragen.

In de brief over fase 2 van het Herbeleggingsplan van 25 juni 2012 (Kamerstuk 32 733, nr. 69) heeft mijn ambtsvoorganger nieuwbouw voor de Marinierskapel op het terrein van de kazerne aangekondigd. Doordat de gemeente passende alternatieve huisvesting in bestaand gemeentelijk vastgoed ‘om niet’ aanbiedt, kan Defensie deze investering van € 4,6 miljoen achterwege laten en op de exploitatie ervan € 100.000 per jaar besparen.

Omschrijving financiële afspraken
Bedrag per jaar (in mln.)
Vergoeding medegebruik Rotterdam en VRR
€ 0,8
Vergoeding medegebruik ministerie van VenJ
€ 0,5
Bijdrage in exploitatie Mariniersmuseum
€ 0,2
Bijdrage huur zwembaden en schietbaan
€ 0,2
Besparing exploitatie Marinierskapel
€ 0,1
Totaal
€1,8

Het kazerneterrein wordt uitgebreid met het perceel Toepad 64. De gemeente Rotterdam kocht dit perceel enkele jaren geleden voor de Amerikaanse transporteenheid, die uiteindelijk naar Duitsland verhuisde. Dit perceel wordt aan Defensie overgedragen.Ten slotte zijn er voor Defensie in de toekomst mogelijkheden om grond, kades en loodsruimte vlakbij de Van Ghentkazerne te gebruiken. Ook zijn er mogelijkheden voor medegebruik van sportvelden. Deze mogelijkheden zijn nu niet verder uitgewerkt en daarom op dit moment ook niet in de financiële afspraken meegenomen. Maar het gesprek hierover zal worden voortgezet, met zo mogelijk in de nabije toekomst verdere afspraken in het verschiet.

Kostenvergelijking optie 1: vertrek naar Vlissingen, en optie 2: blijven in Rotterdam

Optie 1, de verhuizing van het Mariniers Opleidingscentrum naar Vlissingen, vergt aan investeringen in totaal € 130,7 miljoen, voor de duur van 25 jaar. De jaarlijkse exploitatie van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne stijgt in dat geval met € 2,3 miljoen. In deze optie moet Defensie zelf alternatieve huisvesting zoeken voor de Marinierskapel en draagt Rotterdam niet bij aan de exploitatie van het Mariniersmuseum. Omgerekend naar lifecycle costs voor een periode van 25 jaar bedragen de kosten voor deze optie € 7,8 miljoen per jaar. Hierin is het voordeel van een geïntegreerde aanbesteding niet meegerekend.

Bij behoud van de Van Ghentkazerne, optie 2, zijn investeringen nodig voor nieuwbouw van legering en voor onderhoud aan bestaande gebouwen. Overeenkomstig het Rotterdamse aanbod vervalt de noodzaak te investeren in nieuwe accommodatie voor de Marinierskapel. De netto investering voor optie 2 bedraagt € 29,3 miljoen. Blijft de Van Ghentkazerne in gebruik, dan bedraagt de jaarlijkse exploitatie € 7,5 miljoen per jaar. Verminderd met de gecombineerde bijdrage van de gemeente Rotterdam en het ministerie van Veiligheid en Justitie van € 1,8 miljoen komt de jaarlijkse exploitatie uit op
€ 5,7 miljoen. De oorspronkelijke besparing van € 5,3 miljoen op de exploitatie wordt nu bereikt door de bijdragen van de gemeente Rotterdam en het ministerie van Veiligheid en Justitie en door de investeringen die nu niet nodig zijn voor aanvullende nieuwbouw in Vlissingen over te hevelen naar de exploitatie. Hierdoor komen in optie 2 de lifecycle costs voor een periode van 25 jaar uit op € 6,9 miljoen per jaar.

Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde die ik vooraf aan Rotterdam heb gesteld, namelijk een kloppende business case. Daarom heb ik besloten deze bezuinigingsmaatregel uit de nota In het belang van Nederland terug te draaien. Het Mariniers Opleidingscentrum blijft in Rotterdam en de Van Ghentkazerne blijft open. De afspraken met de gemeente Rotterdam, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en het ministerie van Veiligheid en Justitie worden vastgelegd in een bestuurlijk akkoord dat in beginsel voor 25 jaar geldt.

Met de toepassing van de lifecycle costs berekening wordt het mogelijk ook in de vastgoedsfeer kosten en besparingen als ook investeringen en exploitatie-uitgaven tegen elkaar af te wegen.

 

 

Onderzoek wijze van aanbesteding bouw Marinierskazerne Zeeland
Na de behandeling van de behoeftestelling voor de Marinierskazerne Zeeland in de Kamer, in februari 2013, volgde de afwegingsfase. Daarin is beoordeeld op welke manier het project het beste kan worden aanbesteed: niet-geïntegreerd (met afzonderlijke aanbestedingen voor het ontwerp, de bouw en de facilitaire ondersteuning) of geïntegreerd en met een looptijd van 25 jaar (waarbij één partner wordt gezocht voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de facilitaire ondersteuning van de kazerne). Dit onderzoek, de Public Private Comparator, is door de Rijksgebouwendienst uitgevoerd, in opdracht van het ministerie van Defensie.

De conclusie van de Rijksgebouwendienst is dat de uitvoering van het project in een DBFMO-constructie2, en dus via een geïntegreerde aanbesteding, voordelen biedt “van life cycle-optimalisatie, ketenintegratie, verbeterde risicoallocatie en integraliteit van verantwoordelijkheid”. De constructie waarin één consortium verantwoordelijk is voor de bouw en voor het onderhoud, stimuleert het maken van goede afwegingen. Een voorbeeld daarvan is een investering in het ontwerp en de bouw van de kazerne die zich kan terugverdienen in de fase van de exploitatie. De Rijksgebouwendienst verwacht dat met deze vorm van aanbesteding voor het rijk een financieel voordeel van 12,5 tot 17,5 procent te behalen is ten opzichte van een traditionele, niet-geïntegreerde aanbesteding.

Op grond van de uitkomst van de Public Private Comparator ben ik voornemens de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne geïntegreerd, in DBFMO-vorm, aan te besteden. Uitgangspunt wordt een contracttermijn van 25 jaar. Mocht uit nadere studie blijken dat een andere financieringswijze dan de bij DBFMO gebruikelijke commerciële financiering tot een hogere meerwaarde leidt dan de verwachte 12,5 à 17,5 procent, dan zou, in overleg met het ministerie van Financiën, daarvoor gekozen kunnen worden. Met het oog op de operationele flexibiliteit en gezien de wijze waarop de mariniers gebruik maken van de kazerne zal ook over de reikwijdte en de contractduur van de operationele fase in de aanbesteding nog nader worden besloten. Ik zal u te zijner tijd daarover informeren.

Als voorbereiding op de aanbesteding zullen nu de functionaliteiten van de kazerne worden uitgewerkt. Om in aanmerking te komen voor het contract zullen geïnteresseerde partijen moeten aangeven op welke manier en tegen welke kosten de mariniers over de gevraagde functionaliteiten kunnen beschikken. Ik verwacht dat de aanbesteding in het derde kwartaal van 2015 kan beginnen.

In zijn brief over de behoeftestelling Marinierskazerne Zeeland van 31 augustus 2012 (Kamerstuk 33 358, nr. 1) heeft mijn ambtsvoorganger u gemeld dat de kazerne volgens de planning midden 2017 in gebruik kan worden genomen. Deze planning weerspiegelde de inzet om op zo kort mogelijke termijn over de nieuwe kazerne te kunnen beschikken. Dat is onder meer van belang omdat de woon-, leef- en werkomstandigheden op de Van Braam Houckgeestkazerne door achterstallig onderhoud en ruimtegebrek te wensen overlaten. Die situatie moet niet langer duren dan strikt noodzakelijk.

Sinds de afronding van de parlementaire behandeling in februari 2013 is het nodige gebeurd, zoals de uitvoering van de Public Private Comparator en de herijking van de behoeftestelling als gevolg van de nota In het belang van Nederland. De komende tijd wordt de juiste inpassing van de verschillende functionaliteiten van de kazerne in het terrein verder uitgewerkt. Ook dat vergt tijd. Volgens de nog voorlopige projectplanning kan de ingebruikneming van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in het vierde kwartaal van 2019 beginnen.

Uit de herijking van de behoeftestelling, vanwege de mogelijke sluiting van de Van Ghentkazerne, zijn ook nieuwe inzichten voortgekomen voor de kazerne die alleen onderdak biedt aan het Mariniers Trainingscommando. Sommige deelbehoeften zijn vergroot en vergen dus meer geld. Een voorbeeld is de parkeerruimte voor militaire voertuigen, die te krap bemeten was. Anderzijds wordt het centrale opslagmagazijn sterk verkleind. Inclusief de aanpassing van het BTW-tarief valt de behoeftestelling nu per saldo € 3,8 miljoen hoger uit.

Zoals bekend heeft de provincie Zeeland zich bereid verklaard de grond voor de kazerne ‘om niet’ en bouwrijp beschikbaar te stellen. De uitwerking van deze toezegging is gaande. De afspraken die hieruit voortvloeien zullen zo mogelijk nog voor de zomer in een overeenkomst worden vastgelegd.

Op 17 januari jl. hebben Zeeland Seaports en het ministerie van Defensie de Gebruiksovereenkomst militaire oefenterreinen ondertekend. In deze overeenkomst geeft Zeeland Seaports tien terreinen aan Defensie ‘om niet’ in gebruik voor militaire oefeningen. Met Staatsbosbeheer en met Natuurmonumenten wordt nog gesproken over soortgelijke overeenkomsten.

 

DE MINISTER VAN DEFENSIE

 

J.A. Hennis-Plasschaert
 

SP: een koopzondag per maand

Vanavond eindigt de Heuvelrugse koopzondagdiscussie in een stemming over het voorstel van D66, VVD en BVH voor het vrijgeven van de koopzondag voor alle winkeliers. De christelijke partijen proberen dat vanavond nog tegen te houden, de SP wil het beperken tot een enkele koopzondag per maand. De sleutel ligt in handen van GroenLinks/PvdA.

“SP: een koopzondag per maand” verder lezen

Homan toch nog even op schopstoel; Updated

De vertrekkende wethouder Homan moet vanavond opnieuw verantwoording afleggen voor een reeks onduidelijkheden in meerendeels geheime dossiers. Het is de vraag of hij daarna wel zonder imagoschade de Heuvelrug kan verlaten. Met collateral damage voor burgemeester Naafs en de coalitie; Updated

“Homan toch nog even op schopstoel; Updated” verder lezen

Stelling 9: De hondenpoepboete

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen helpt Hillridge kiezers keus scherpen. Vandaag een eendimensionale klinkklare stelling: Bij kleine overtredingen, zoals het niet opruimen van hondenpoep en het weggooien van afval op straat, moeten toezichthouders vaker boetes uitdelen.

“Stelling 9: De hondenpoepboete” verder lezen

VVD evalueert

(ingezonden door Rob Jorg)

VVD evalueert

De VVD-raadsleden en kandidaten hebben onlangs samen de resultaten van de afgelopen jaren geëvalueerd. Zij hebben geconcludeerd dat er heel mooie resultaten zijn behaald waar we als VVD trots op kunnen zijn. Die resultaten zullen we de komende weken met overtuiging uitdragen tijdens onze verkiezingscampagne.

Zijn we tevreden met wat er is gebeurd? Natuurlijk niet met alles: de VVD heeft de ambitie dat het altijd beter kan. Er zijn onderwerpen in onze gemeente die beter hadden gekund. Als coalitiepartij zijn we hier mede verantwoordelijk voor. Enkele voorbeelden:

1. De dienstverlening van een aantal afdelingen is acht jaar na de herindeling nog niet goed genoeg, zoals bij de afdeling vergunningen. Dit ondanks het feit dat de gemeenteraad meerdere malen heeft aangedrongen op het belang van een betere dienstverlening;

2. De gemeente heeft financieel op een te grote voet geleefd. De reserves zijn sinds 2006 sterk gedaald doordat jaren met tekorten werden afgesloten. Dit was vooral in de jaren 2006-2010 het geval. Een niet sluitende begroting heeft ervoor gezorgd dat we in 2012 onder preventief financieel toezicht van de provincie hebben gestaan;

3. Er is een grote achterstand in het aanpassen van rigide bestemmingsplannen waardoor inwoners en ondernemers niet de noodzakelijke vrijheid hebben voor bouwactiviteiten en/of alternatief gebruik van hun gebouwen. Deze achterstand is ontstaan ondanks het feit dat de gemeenteraad een extra budget van één miljoen euro voor digitalisering beschikbaar heeft gesteld. Dit budget is nog nauwelijks gebruikt;

4. Ondernemers krijgen te weinig service en medewerking van de gemeente waardoor de gemeente slecht scoort in de MKB-tevredenheidsonderzoeken van 2011 en 2013. Na de publicatie van het eerste onderzoek is de gemeente, samen met de ondernemers en alle raadsfracties, een project gestart om het ondernemersklimaat te verbeteren. Dit leverde vooral nota’s en plannen op maar heeft nog niet geleid tot de gewenste verbeteringen;

5. Ideeën en voorstellen van inwoners worden niet tijdig betrokken bij het opstellen van plannen. Vaak vraagt de gemeente inwoners en ondernemers alleen te reageren op uitgewerkte, concrete voorstellen in plaats van hen te betrekken bij het opstellen van plannen. Als inwoners wel tijdig om hun inbreng werd gevraagd, waren de spelregels vooraf vaak niet duidelijk waardoor er veel teleurstellingen zijn ontstaan;

6. Het verkrijgen van draagvlak voor besluiten, zoals de bouw van het nieuwe gemeentehuis, is niet goed verlopen. De gemeente is niet in staat geweest om geloofwaardig duidelijk te maken waarom bepaalde besluiten zijn genomen;

7. Bij het aanpassen van wegen, zoals de Engweg in Driebergen, werd niet voldoende geluisterd naar álle gebruikers en betrokkenen waardoor er veel ontevredenheid ontstond.

8. Wij zijn teleurgesteld, dat we ondanks al onze inspanningen niet in staat zijn geweest de Marinierskazerne in Doorn te behouden;

9. Voor het slopen van de supermarkt in het centrum van Maarn heeft de gemeente een vergunning afgeven, voordat er de garantie was dat er nieuwbouw zou komen waardoor de inwoners lange tijd met een bouwput zitten;

10. Vóór het besluit over het bedrijventerrein Leersum (tegen het bedrijventerrein Amerongen aan) is het de inwoners onvoldoende duidelijk gemaakt dat veel lokale bedrijven hier graag naar toe willen.
Met bovenstaande evaluatie en ervaringen zullen we proberen ons voordeel te doen in de komende raadsperiode. We zullen met elkaar moeten blijven leren. De VVD heeft de ambitie dat het altijd beter kan!

Rob Jorg
VVD-lijsttrekker

Help ! Invasie op komst !

(ingezonden door Vereniging Leefbaar Doorn)

Help ! Invasie op komst !

Het College van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft gemeld na maart te zullen beslissen op een
aanvraag voor de bouw van een loods aan de Molenweg/Pittesteeg te Doorn voor bijna duizend, ‘biologisch’ te houden varkens.
Onze Heuvelrugse gemeente vindt, net als de provincie Utrecht, dat intensieve veehouderij niet gewenst is aan de zuidzijde van Doorn. Dat is immers een speciaal gebied: het ligt binnen de Stichtse Lustwarande, is een stiltegebied, maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en ligt naast een Natura 2000 gebied van internationale allure. Kenmerk van dit voor recreatie en natuurbeheer belangrijke gebied: een open landschap met prachtige zichtlijnen.

‘Biologische varkenshouderij’ klinkt heel verantwoord en landelijk maar betekent ook dat de regels voor 'intensieve veehouderij' niet gelden.
Deze 1.000 ‘biologische varkens’ zouden dus ongehinderd evenveel uitstoot mogen produceren als een megastal van 18.000 varkens!
Een 'intensieve veehouderij' – uitstoot, maar zonder de normale bescherming is mogelijk tengevolge van
een maas in de wet. Bij een megastal hoort namelijk een luchtzuiveringsinstallatie. En dat is vanwege het biologische label niet nodig.

De varkens zouden ongehinderd zoveel fijnstof veroorzaken dat het kruispunt van Doorn daarbij vergeleken een verademing vormt. Gezien de heersende wind een benauwend vooruitzicht, vooral voor de mensen die ten noorden (o.a. Beatrixhuis) en oosten van de varkens wonen.
Er wordt alarm geslagen over de fijnstof van auto's. Daarom wordt elektrisch rijden flink gepromoot. Maar fijnstof veroorzaakt door varkens is even kankerverwekkend, omdat die de kleinste deeltjes oplevert en dus het gevaarlijkst is voor de gezondheid.

Het is maar goed dat de ramen van het nieuwe gemeentekantoor niet open kunnen, de stank zou de ambtenaren uit hun kantoren kunnen drijven. Naast de stank zal ook de herrie de omwonenden en de patiënten van het revalidatiecentrum Aardenburg hinderen. De varkens zouden zoveel ammoniak produceren dat gras en andere (ook beschermde) flora geen schijn van kans meer heeft. Binnen vier jaar zal aan de omringende bomen te zien zijn dat ze lijden van die uitstoot. De varkens verjagen ook allerlei weidedieren.

Om de biologische varkenshouderij te kunnen realiseren zijn de rechten verzameld voor de uitstoot van stikstof uit ammoniak van maar liefst 9 beëindigde veebedrijven op verschillende plekken in de provincie. Deze 'rechten' op uitstoot worden nu geconcentreerd ingezet in ons kwetsbare natuurgebied.

De gemeente was zo vriendelijk om bij de aanvraag voor een 'kuilvoerplaat' in het bestemmingsplan te vergeten te noteren dat het om zo’n plaat ging waardoor er nu sprake is van een 'normaal' bouwvlak.
Ook liet zij een aanvraag voor een extra uitweg in dit natuurgebied in de la liggen, zodat die aanvraag op juridische gronden toegewezen moest worden. Hindervereisten wilde de gemeente niet aanpassen.

De gemeente kan de lucht- en landschapsvervuiling nog steeds voorkomen omdat het bouwen van een loods niet kan zonder het open landschap aan te tasten. Daarnaast dient de betrokken boer, gelet op zijn aanvraag voor een bouwvlak ten behoeve van een kuilvoerplaat, zich aan de aanleg van die platte plaat te houden.

Gemeente: bescherm de gezondheid en het welzijn van de inwoners en sta pal voor het unieke en waardevolle landschap!
VERENIGING LEEFBAARHEID DOORN www.leefbaarheiddoorn.nl

 

Fik Meijer bij Boek&Koek in Maarn

(ingezonden door Boek en Koek)

PERSBERICHT
Fik Meijer bij Boek&Koek in Maarn
De populairste classicus van Nederland, Fik Meijer, komt naar Boek&Koek in Maarn om een lezing te geven over zijn nieuwste boek `Twee Steden, opkomst van Constantinopel neergang van Rome’. Fik Meijer is een meester in het tot leven brengen van de geheimen van de oudheid voor een breed publiek, zonder de geschiedenis onrecht aan te doen.

Fik Meijer (1942) werd in 1992 bijzonder hoogleraar in de Zeegeschiedenis en Maritieme Archeologie van de Klassieke Oudheid aan de Universiteit van Amsterdam. In 1999 werd hij daar benoemd tot gewoon hoogleraar Oude Geschiedenis. Sinds 2007 is hij met emeritaat. Fik Meijer is de veelgelezen en veelgeprezen auteur van talloze artikelen en boeken over de oudheid en aanverwante onderwerpen. Daarnaast vertaalde hij werk van diverse klassieke auteurs uit het Grieks en Latijn in het Nederlands, o.a. Flavius Josephus (samen met M.A. Wes), Gregorius van Tours en Vegetius. De laatste tien jaar heeft hij zich met veel succes toegelegd op het schrijven van boeken voor een breed publiek, die alle positief ontvangen werden en vele herdrukken beleefden. Hij ontving in 2005 de Oikos publieksprijs, de onderscheiding voor een classicus die op voortreffelijke wijze de oudheid onder de aandacht van een groot publiek heeft gebracht.

Zijn werk is bekend en geliefd. Eerder verschenen onder meer Paulus (2012), Een kleine geschiedenis van de klassieke oudheid (2012), De Middellandse Zee (2011), De hond van Odysseus. Het dier in de oudheid (2009), Bejubeld en verguisd. Helden en heldinnen in de oudheid (2008), en Vreemd volk. Integratie en discriminatie in de Griekse en Romeinse wereld (2007). Zijn boeken zijn vertaald in het Duits, Engels, Italiaans, Zweeds, Tsjechisch, Turks, Hongaars, Fins en Chinees.

Zijn laatste boek is november jl verschenen en gaat over Constantinopel, tegenwoordig bekend als Istanbul. Fik Meijer hierover: 'De geschiedenis van Rome en Constantinopel gedurende die bijna drie eeuwen is veel complexer dan vaak is gesuggereerd. Heel lang ging men ervan uit dat Rome langdurig en gestaag in verval was en dat Constantinopel alleen maar een opgang beleefde. Voor de vierde en vijfde eeuw gaat die stelling in ieder geval niet op. Rome onderging weliswaar een geleidelijke metamorfose en werd enkele malen door vreemde volkeren bezet, maar dwong nog steeds respect af.' In Twee steden legt Fik Meijer de ontwikkeling van beide steden naast elkaar.

Boek&Koek is gevestigd aan de Raadhuislaan 9 in het centrum van Maarn. De presentatie van Fik Meijer begint om 20.00 uur. Toegang kost € 5,- euro, kaarten zijn verkrijgbaar bij Boek&Koek en de Maarnse bibliotheek ZOUT.
 

SP IN GESPREK MET DE KIEZER

(ingezonden door SP)

Utrechtse Heuvelrug, 24 februari 2014

SP IN GESPREK MET DE KIEZER
Op zaterdag 1 maart voert de SP campagne in Doorn. De kiezer kan in gesprek gaan met lijsttrekker Jasper van Geijtenbeek over de lokale politiek. Ook de nummers 2 en 3 van de lijst staan paraat om al uw vragen te beantwoorden. Of kom langs voor een heerlijk kopje tomatensoep. De SP Kraam staat bij de Passage van 11.00-14.00 uur.

Dalto komt tekort tegen Blauw Wit

 

(ingezonden door Dalto)

In een wedstrijd die voor Dalto van groot belang was voor de vierde plek was de ruststand nog te overzien, 13-12. Na rust sloeg Blauw Wit gelijk een gaatje door de uitblinkende en helaas niet meer voor Dalto spelende, Otto Fabius. Dalto kon niet meer aanhaken en Blauw Wit won verdiend met 27-20. Aan de supporters van Dalto had het zeker niet gelegen, want wat een enthousiasme en steun de hele wedstrijd door, daar kon Blauw Wit weer een voorbeeld aan nemen.

 

De dames in de League zijn steeds vaker bepalend voor de uitslag. Waren het vorige week de dames van Dalto die het verschil maakten, de wedstrijd daarvoor de PKC-dames en al vaak de dames van TOP. Jammer genoeg waren het ditmaal de dames van Blauw Wit die een hoofdrol opeisten. Samen maakten ze 12 veldgoals van de 27, waarvan twee dames er samen al tien inlegden. Tel daarbij nog een aantal strafworpen op die zij versierden en het verschil was grotendeels verklaard, want de rol van oud-Daltospeler Fabius was daarnaast ook een hele belangrijke. Hij opende de score, verzilverde al zijn vrije ballen en maakte daarmee goals (in totaal 7) op de belangrijke momenten.

 

Tot 8-10 was het een redelijk open wedstrijd, waarbij verrassend was dat topschutter Gerald van Dijk niet in de basis startte, hij was blijkbaar niet fit. Dalto had in het eerste kwartier de wedstrijd redelijk in handen en kwam op een voorsprong van 1-4, 6-7 en 8-10 met o.a. goals van Leanne Schimmel (omdraaibal), Bart Nieuwenweg (2 van afstand), René Siedsma(1 hand doorloopbal), Barbara Brouwer (vb) en Lieveke Meiling (2 goals uit 3 schoten). Jelle Steenbeek benutte nog knap een variant op de strafworp (missen, achter de korf opvangen en alsnog scoren). Bij Blauw Wit liep het niet soepel, de passing was niet goed en er werden grote kansen gemist, wat nogal eens wat gemopper tot gevolg had. De 9-10 was het gevolg van een onnodige overtreding van Dalto en de 10-10 betekende langzaamaan de kanteling in de wedstrijd. Dalto had teveel 1-schots aanvallen, de passing was onzorgvuldig en Blauw Wit herpakte zich. Bij 11-11 was het voor de laatste keer een gelijke stand en als bij 12-11 Dalto een vrije bal mist en Blauw Wit er gelijk wel één benut is het net voor rust 13-11. Bart Nieuwenweg knalde vanaf de zijlijn in de laatste seconden de 13-12 binnen. Er was nog van alles mogelijk.

 

Na rust stuiterde het eerste schot van Nieuwenweg weer uit de korf en benutte BW in de tegenaanval weer een vrije bal. Een cruciaal moment zo bleek, want Blauw Wit ging nu door naar de 15-12. Het liep niet meer bij Dalto en er stond geen team in het veld dat tot het uiterste voor elkaar wilde gaan. Toch lukte het Blauw Wit pas in het laatste kwartier om helemaal los te komen. Inmiddels was Gerald van Dijk toch binnen de lijnen verschenen. Hij verving Marc Broere die maar tot 1 goal kwam vanwege het uitstekende verdedigde werk van Jesper Oele. Dalto probeerde het nog wel, maar teveel aanvallen verzandden in 1 schot of een foute pass. Het schotpercentage was ook veel te laag. Blauw Wit had door dat de punten te halen waren en Dalto liet het een beetje gebeuren. De eindstand was 27-20 en Dalto was een illusie (hopelijk tijdelijk) armer. Helemaal toen bekend werd dat KZ had verloren bij DVO. Zo blijft deze competitie voor wat betreft de tweede en derde play-off plekken waarschijnlijk tot de laatste wedstrijd spannend, want volgende week komt DVO op bezoek.

 

Doelpunten: Bart Nieuwenweg (7), Lieveke Meiling (3), Barbara Brouwer (3), Jelle Steenbeek (2), René Siedsma (2), Jesper Oele, Leanne Schimmel en Loraine Vissers

 

Eurowinkel steekt Dick Karssen in het nieuw

(ingezonden door Eurowinkel)

Persbericht Bezoek Fractie ChristenUnie aan 1-eurowinkel in Driebergen-Rijsenburg

De fractie van de ChristenUnie heeft op zaterdag 22 februari de 1-eurowinkel bezocht. Dat heeft meerdere redenen:
1. We feliciteren de 1-euro winkel met hun nieuwe plek.
2. We willen de aandacht vestigen op de aanwezigheid van armoede in onze gemeente. Deze winkel is echt nodig voor verschillende bevolkingsgroepen.
3. Iedereen is welkom in de winkel, en je kunt er goede spullen vinden. Dat is goed ook in het kader van duurzaamheid, omdat het kleding weer een ‘nieuw  leven’ geeft.
4. De opbrengsten worden gebruikt om studiekosten te dekken als daarvoor geen andere mogelijkheden voor vluchtelingenkinderen zijn.
5. De winkel wordt gerund door vrijwilligers. Dat betekent inzet voor een ander. Dat is het “nieuwe samenleven.”
6. Het is een voorbeeld van een mogelijkheid om leegstaande panden (tijdelijk) een goede bestemming te geven. De ChristenUnie zet zich er voor in om dat nog op veel meer plekken voor elkaar te krijgen.

 Conclusie: Deze winkel staat in het teken van onze verkiezingsslogan: bevorderen van welzijn, duurzaamheid en eerlijk delen. Daarom vestigen wij graag de aandacht hierop ook in het kader van de verkiezingscampagne.