MARTIN HURKENS OPERACONCERT 25 mei

(ingezonden door Operaconcerten.eu)

Holland’s Got Talent ster MARTIN HURKENS
BEREID ZICH VOOR OP OPERACONCERT 25 mei
in Driebergen-rijsenburg
Martin Hurkens, de tenorsolist die bekend werd door het winnen van Holland’s Got Talent in 2010,
is al volop in voorbereiding voor zijn concert op 25 mei a.s. in de kerk op het historische kerkplein
van Driebergen-Rijsenburg. Samen met zijn vaste pianiste en een ‘bijzondere gast’ hebben zij inmiddels het programma van die middag in de steigers staan.
Die zondagmiddag zal Martin Hurkens vanaf 16.00 uur diverse beroemde operawerken ten gehore brengen. O.a. het majestueuze Nessun Dorma uit de opera Turandot, het emotievolle E lucevan le stelle uit Tosca en het befaamde La donna é mobilé uit Rigoletto. Maar o.a. ook O Sole Mio en het Avé Maria van Schubert behoren tot het repertoire van Martin Hurkens. Al met al anderhalf uur lang betoverende muziek in de schitterende ambiance van de kerk St. Petrus Banden aan het historische Kerkplein van Driebergen-Rijsenburg.
Martin Hurkens zegt zelf over zijn a.s. concert in Driebergen-Rijsenburg: ‘Toen ik werd benaderd door de enthousiaste initatiefnemers en de prachtige kerk van Rijsenburg zag twijfelde ik geen moment. De meest ideale combinatie, zo’n schitterende kerkruimte gevuld met de mooiste operaklanken. Herkenning en emotie, zijn vaste onderdelen van mijn optredens en brengen mijn toehoorders in vervoering. Ik kan haast niet wachten tot het zover is. Vaak treed ik op in mijn provincie Limburg, maar nu zo’n optreden op zo’n prachtige plek in Driebergen-Rijsenburg, daar zie ik echt naar uit!”
De toegangsprijzen voor het bijzonder operaconcert bedragen EURO 18,75. Voor de 1e rijen geldt een prijs van EURO 24,75. Kaarten kunnen worden gekocht bij het VVV aan de Slotlaan 24 in Zeist, het VVV aan de Amersfoortseweg 27 in Doorn, bij Restaurant ‘t Wapen van Rijsenburg in Driebergen en bij Jansen Schoenen, Traay 17 in Driebergen. Ook kunt u toegangskaarten reserveren per email via: info@operaconcerten.eu
 

VVD TELEURGESTELD IN ADVIES INFORMATEUR

(geplukt van VVD-site)

VVD TELEURGESTELD IN ADVIES INFORMATEUR
Door Hermannus Stegeman op 26 apr 2014
De VVD Utrechtse Heuvelrug is verrast dat D66 informateur Bert Bakker heeft geadviseerd een college te vormen zonder de VVD. De afgelopen weken zijn we in goede samenwerking met alle partijen een raadsbreed programma overeengekomen. Graag had de VVD als tweede partij van de gemeente verantwoordelijkheid genomen om de uitvoering hiervan ter hand te nemen. Hoewel de gekozen optie natuurlijk verdedigbaar is, lagen voor de VVD gezien de gelopen route andere opties duidelijk meer voor de hand.

Enerzijds is dat even slikken, anderzijds zullen wij als constructieve oppositiepartij de uitvoering van het raadsbrede programma oppakken. Zoals fractievoorzitter Rob Jorg in de bijeenkomst van 24 april heeft aangegeven, herkent de VVD hier veel van haar standpunten in. Zij heeft de ambitie deze met de juiste dosis liberale inhoud, in gezamenlijkheid met andere partijen en onze inwoners te verwezenlijken.

Tevens vertrouwen we erop dat de deelnemende partijen hun verkiezingsbeloften m.b.t. de lokale lasten zullen nakomen. Ook hier willen wij ons graag samen met hen inspannen om deze niet te zullen laten stijgen. Juist vanuit onze nieuwe positie zullen wij ons inzetten voor een financieel degelijk beleid, meer veiligheid en een betere dienstverlening en ondernemersklimaat.

Onze kiezers en de collega gemeenteraadsleden zullen in de VVD-fractie een partij vinden die luistert om te leren, die zoekt naar breed gedragen beleid en streeft naar een liberalere, welvarender en veiliger gemeente Utrechtse Heuvelrug.

We bedanken de informateur voor de constructieve en plezierige gesprekken. We wensen de beoogde coalitie partijen D66, CDA, GroenLinks/PvdA en SGP succes.

Rob Jorg

Fractie voorzitter VVD Utrechtse Heuvelrug

Verslag van de informateur – tweede ronde

(Ingezonden door gemeente Heuvelrug)

Verslag van de informateur – tweede ronde
26 april 2014

Inleiding
De afgelopen weken is in de Utrechtse Heuvelrug een unieke prestatie tot stand gebracht door de acht partijen die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jl. in de Raad gekozen zijn. Eind maart is door alle partijen de wens te kennen gegeven allereerst te willen werken aan een raadsbreed programma, in overleg en consultatie met de bevolking van de gemeente. Twee werkgroepen zijn aan de slag gegaan om dit raadsbrede programma en een analyse van de financiële situatie in de gemeente te maken. Dit heeft op beide terreinen geleid tot een door alle partijen gedeeld sterk gezamenlijk fundament voor het gemeentebestuur in de periode 2014-2018.
Natuurlijk zijn politieke verschillen van inzicht daarmee niet verdwenen, verkiezingen zijn er immers om richting te geven en keuzes te maken. Door echter de programmatische besprekingen vooraf te laten gaan aan de keuze van partijen die een wethouder mogen leveren is door alle partijen een gedeelde basis gegeven aan verantwoorde gemeentelijke beleidskeuzes. Tegelijk is een wezenlijke stap gezet in de ontwikkeling van een nieuwe bestuurscultuur die open en constructief is, die een beroep doet op gezamenlijke verantwoordelijkheid, en die het werkproces openstelt voor participatie en invloed vanuit de inwoners. Bij de totstandkoming ervan hebben de ‘bruggenbouwers’ uit de bevolking ook al een essentiële rol gespeeld.
Op 25 april heb ik gesprekken gevoerd met alle raadsfracties en de burgemeester over het verdere verloop van de collegevorming. Bij iedereen bestaat grote tevredenheid over de genoemde vernieuwing van het proces en een gedeeld voornemen om de nieuwe aanpak en werkwijze vast te houden en uit te bouwen. Opvallend is dat vrijwel alle fracties van mening zijn dat de aanwijzing van wethouders en (daarmee) de vorming van een college die kan rekenen op een meerderheid in de raad, niet moet betekenen dat wordt teruggekeerd naar een gesloten bestuursstijl met dichtgetimmerde afspraken. College en Raad dienen juist op enige afstand van elkaar met elkaar te werken aan het beste beleid. Er bestaat grote eensgezindheid dat alle partijen in de raad, al dan niet met een wethouder vertegenwoordigd in het college, in staat moeten zijn om constructief invloed uit te oefenen. Beleid kan ook met wisselende meerderheden tot stand komen. Uiteraard heeft het college, en hebben daarmee de partijen die een wethouder leveren, een bijzondere verantwoordelijkheid voor de consistentie in het beleid en voor de financiële kaders die daarbij horen, maar dat laat het uitgangspunt onverlet. Bovendien is behalve over het raadsbrede programma ook over de financiële uitgangspunten en de aanpak van de begrotingsopgaven reeds brede overeenstemming bereikt.
Bij deze situatie en gezien de brede steun voor een veranderde bestuursstijl, passen inderdaad geen uitgebreide, aanvullende afspraken tussen de coalitiepartijen in de vorm van een ‘programakkoord’. Het enige onderwerp waar collegepartijen in ieder geval een gezamenlijke afspraak over dienen te maken, gelet op de uiteenlopende opvattingen op dit punt, betreft de ontwikkeling van de gemeentelijke lasten: OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten. Partijen verschillen van mening over de wenselijkheid van een lastenontwikkeling onder, op, of (zo nodig) boven de jaarlijkse indexering. Een te kiezen uitgangspunt hiervoor is bepalend voor de ontwikkeling van de financiële armslag van de gemeente en een gedeelde (beginsel)afspraak hierover kan jaarlijks veel politiek geharrewar voorkomen.
Over vrijwel alle andere onderwerpen zijn de afspraken en uitgangspunten neergelegd in de vergadering van 24 april; de verdere uitwerking daarvan is een taak van het nieuwe college, in nauwe samenspraak en overleg met de Raad en de bevolking.
De samenspraak met de bevolking is door alle partijen genoemd als essentiële verworvenheid van de nieuwe aanpak. Het lijkt daarom verstandig om op korte termijn (voor de zomer) knopen door te hakken over veranderingen in de werkwijze van de raad, waarin deze eensgezindheid tot uitdrukking komt en meteen een goede start kan worden gemaakt.

College
Hoe eensgezind ook het proces tot nu toe verlopen is, nu is het moment aangebroken waarop een aantal partijen wordt aangewezen die een wethouder kunnen leveren voor het nieuwe college. De meeste partijen opteren daarbij voor vier wethouders, om twee redenen: (i) de wens om een goed werkbare meerderheid in de raad te vormen (waarvoor naar het oordeel van de meesten vier partijen nodig zijn), en (ii) de grote bestuurlijke opgaven in de komende jaren, waaronder het op orde brengen van de begroting en de drie transities (wmo/zorg, jeugdzorg, participatiewet) uit Den Haag, waardoor de gemeentelijke begroting met ongeveer 30 miljoen toeneemt.
De gedachten over de samenstelling van het nieuwe college zijn verschillend en hangen vanzelfsprekend sterk samen met de eigen politieke kleur en de (inschatting van de) eigen politieke positie. Aangezien D66 na de verkiezingen de grootste partij is geworden en partijen het gebruik onderschrijven dat de grootste partij in dit proces het initiatief heeft, heb ik de gedachten die bij D66 leven tijdens de gevoerde gesprekken getoetst aan de voorkeuren van de andere partijen.
Bij de vorming van het nieuwe college zijn verschillende overwegingen aangereikt die breed van belang worden geacht. Het nieuw te vormen college
dient een adequate vertaling te vormen van de verkiezingsuitslag;
moet in staat zijn om in cultuur en personen uitdrukking te geven aan de breed gewenste open bestuurscultuur en constructieve werkwijze tussen college en raad. In die zin moet het college vorm kunnen geven aan een ‘breuk’ met het recente verleden;
moet als team kunnen opereren en gezamenlijk in staat zijn om de transities in goede banen te leiden.
Over de partijen die het meest aangewezen zijn om wethouders te leveren wordt, zoals eerder opgemerkt, verschillend geoordeeld. Alle partijen hebben aangegeven bereid te zijn om –met of zonder wethouder- deel te zijn van de nieuwe aanpak en werkwijze waarin breed en constructief wordt gebouwd aan het best mogelijke beleid, en alle partijen –wethouder of niet- geroepen zijn om het nieuwe college scherp te controleren. Het wordt als een verantwoordelijkheid van college en de gehele raad gezien om de bevolking nauw te betrekken bij de te maken keuzes en het te voeren beleid.
Zes partijen hebben aangegeven een wethouder te kunnen en willen leveren, voor twee partijen ligt daarbij niet de voorkeur.
Op basis van de voorkeuren van partijen voor de samenstelling van een te vormen college, bestaat de breedste steun voor een college ‘door het midden’, samengesteld uit D66, CDA, GroenLinks/PvdA en SGP. Deze combinatie wordt per saldo door de meeste partijen genoemd als een evenwichtige vertaling van de verkiezingsuitslag en als voldoende toegerust om vorm en uitvoering te geven aan de te maken beleidskeuzes en transities. Ook andere mogelijke collegesamenstellingen (gebaseerd op de in omvang grootste partijen, dan wel op een samenstelling meer aan de linker- of rechterzijde van het politieke spectrum) zijn aan de orde geweest en zijn gelet op de zetelverhoudingen mogelijk, maar genieten getalsmatig niet de grootst mogelijke ondersteuning.

Portefeuilleverdeling
Indien de genoemde partijen –D66, CDA, GroenLinks/PvdA en SGP- besluiten inderdaad gezamenlijk een college te vormen, is de volgende stap de verdeling van portefeuilles. Gelet op voorkeuren en beoogde kandidaten (sommige partijen hebben diverse kandidaten in gedachten, afhankelijk van de te bezetten portefeuille) bestaan daarvoor verschillende opties, die op basis van de gevoerde gesprekken op dit moment nog niet eensluidend zijn in te vullen. Partijen zullen daar in gezamenlijk overleg nadere afspraken over moeten maken. Daarbij zijn de volgende overwegingen van belang.
D66 en SGP geven beide te kennen geïnteresseerd te zijn in de portefeuille Financiën. Doorgaans ligt het voor de hand dat de grootste (college)partij Financiën voor zijn rekening neemt, maar in de Utrechtse Heuvelrug heeft de SGP zich de afgelopen jaren in het bijzonder geprofileerd op financieel gebied, waardoor ook het onderbrengen van deze portefeuille bij de SGP goed denkbaar is.
Het verdient aanbeveling om de drie transities te verdelen over drie verschillende wethouders, gelet op de grote werkdruk die deze vanaf de eerste dag met zich meebrengen. Gelet op de inhoudelijke samenhang ligt het daarbij voor de hand om de transitie Jeugdzorg te combineren met de portefeuilleonderdelen Onderwijs en Sport, en de transitie WMO/Zorg met Sociale Zaken en Ouderenbeleid. De transitie Participatiewet, die vooral ziet op werkgelegenheid en activering, valt dan goed te combineren met Economische Zaken en Ondernemersbeleid. Alle partijen zijn van oordeel dat dit laatste onderwerp de komende jaren prioriteit geniet.
De portefeuille Ruimtelijke Ordening kan eventueel in combinatie met Verkeer en Vervoer, Bedrijventerreinen, (gemeentelijk) Vastgoed, Monumenten en Natuur worden gebracht, maar kan ook worden opgeknipt om tot een evenwichtige werkverdeling te komen.
Bij alle partijen bestaat de wens om, gelet op de transities, op het grote belang van (verder) dorpsgericht werken en op een aantal knelpunten, de portefeuille personeel en organisatie bij een van de wethouders te beleggen. De grote samenhang tussen de voorziene beleidsontwikkelingen en (veranderingen in) het personeels- en organisatorisch beleid rechtvaardigen het onderbrengen van dit terrein in politieke handen.
De landing van de portefeuille Financiën beïnvloedt in hoge mate de verdere portefeuilleverdeling. Het is om die reden niet mogelijk om een samenhangend voorstel te doen.
Inmiddels zijn wel alle partijen op de hoogte van elkaars voorkeuren en kandidaten, maar omdat daarbij de positie van individuele personen en hun privacy in het geding is, kan er hier niet verder op worden ingegaan.
Tijdens de bespreking die voor hedenmiddag is voorzien tussen de in dit verslag genoemde beoogde collegepartijen zal dus nader over de portefeuilleverdeling moeten worden gesproken. Doel is om na vanmiddag de portefeuilleverdeling ten minste op hoofdlijnen gereed te hebben, zodat volgende week kan worden begonnen met de afgesproken screening van de beoogde kandidaten. Deze kan dan in de week van 12 mei worden afgerond, waarna op 19 mei het nieuwe college kan worden geïnstalleerd.

Bert Bakker.

 

Samenstelling partijen nieuw college bekend

(Ingezonden door gemeente Heuvelrug)

Samenstelling partijen nieuw college bekend

D66, CDA, GroenLinks/PvdA en SGP hebben de intentie uitgesproken om met elkaar het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug te vormen. De komende drie weken worden gebruikt om te komen tot definitieve afspraken en een definitieve portefeuilleverdeling. De installatie van de beoogde wethouders is gepland in de raadsvergadering van 19 mei. In deze periode worden de beoogd wethouders ook gescreend. De namen van de beoogde wethouders en de portefeuilleverdeling worden in de loop van komende week bekend gemaakt.

Op vrijdag 25 april heeft de formateur Bert Bakker gesprekken gehad met alle fracties om hen te vragen welke partijen zij graag zien in het nieuwe college en of zij zelf wethouderskandidaten willen voordragen. Op zaterdag 26 april heeft de formateur zijn conclusies met alle fracties gedeeld. Direct daarna zijn D66, CDA, GL/PvdA en SGP samengekomen om te bespreken welke stappen nodig zijn om tot een definitieve samenwerking in een nieuwe college te komen. De gesprekken zowel in de aanloop naar de collegevorming als ook met de vier partijen die nu met elkaar een college gaan vormen zijn in een bijzonder plezierige, open en constructieve sfeer verlopen.

Lezing ‘In het puin van het getto’

PERSBERICHT (ingezonden door Boek en Koek)

Lezing ‘In het puin van het getto’
Vrijdagavond 2 mei komt Helma Coolman bij Boek&Koek vertellen over haar recente boek: ‘In het puin van het getto’. Helma Coolman is communicatiespecialist en werkt als freelance redacteur voor NOS Nieuws. Samen met Pauline Broekema, verslaggever bij NOS Nieuws, heeft zij onderzoek gedaan naar concentratiekamp Warschau.

‘Het getto van Warschau is een symbool van de Holocaust geworden, maar het concentratiekamp dat na de vernietiging van het getto werd gebouwd, is nauwelijks bekend’, aldus Coolman.
Aan de hand van ooggetuigenverslagen, interviews met oud-gevangenen en onbekende documenten beschrijven zij het leven in dit kamp.

Tijdens de lezing zal Coolman ingaan op de vraag hoe ze tot dit onderwerp zijn gekomen en wat hun bevindingen zijn geweest. De lezing start om 19:30, inloop vanaf 19:00. Toegang is gratis.

Boek&Koek is gevestigd aan de Raadhuislaan 9 in het centrum van Maarn.

Unieke route langs Huis Doorn, Kasteel Amerongen en het Tabaksteeltmuseum:

(ingezonden door Huis Doorn)

Unieke route langs Huis Doorn, Kasteel Amerongen en het Tabaksteeltmuseum:

Fietstocht in het spoor van tabak
Dat tabak ook gezond kan zijn bewijst de unieke Tabak-Fietsroute door de Utrechtse Heuvelrug. Een fietstocht van in totaal 22,6 kilometer langs drie bijzondere musea die allemaal tabak als gemene deler hebben.

Snuifdozen
Museum Huis Doorn is één van de drie musea op de fietsroute. De laatse bewoner van Huis Doorn was de Duitse Keizer Wilhem II. Hij was een gepassioneerd sigaren- en sigarettenroker. In zijn statige rookkamer zijn snuifdozen te zien die nog toebehoorden aan Frederik de Grote. In de bibliotheek is de verzameling sigarettendozen en aanstekers van de voormalige keizer te bewonderen. Bezoekers aan museum Huis Doorn krijgen een uniek inkijkje in de vorstelijke wooncultuur van de 19e eeuw.
Duivenmest
De volgende halte op de fietsroute is Kasteel Amerongen. De vroegere bewoners van dit prachtig gelegen kasteel in de uiterwaarden van de Rijn waren grootgrondbezitters die hun land verpachtten aan tabaksboeren. Het kasteel leverde ook grote hoeveelheden duivenmest waar de tabaksplant welig op tierde. Tegenwoordig is Kasteel Amerongen een indrukwekkend kasteel in Hollands Classicistische stijl. Binnen is nog het oorpronkelijke interieur te bewonderen. Ook de prachtig aangelegde tuinen zijn een ideale plek om even te pauzeren.
Droogschuur
Aan het eind van de Tabaksroute, in Amerongen, staat een authentieke tabaksschuur die nu het Tabaksteeltmuseum huisvest. Het museum laat de tabaksteelt in Amerongen en omgeving herleven. Het achterste deel van het gebouw is een originele droogschuur. Daar is te zien hoe de planten werden gedroogd en verwerkt. Op de demonstratieakker voor het museum wordt in de zomermaanden getoond hoe de tabaksteelt eeuwenlang verliep. Van de planten worden nog steeds sigaren gemaakt.

De Tabaks-Fietsroute is in principe in elke gewenste volgorde af te leggen. Download de kaart en de folder via:
http://www.tabaksteeltmuseum.nl/activiteiten/tabak-fietsroute
Daar vindt u ook bonnen die korting verschaffen op de entree of een cadeautje opleveren bij bezoek aan de drie musea.
Meer info: www.huisdoorn.nl, www.kasteelamerongen.nl, www.tabaksteeltmuseum.nl
 

Struinen over de Hoge Woerd, natuur tussen Driebergen en Odijk

IVN afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn wil U laten kennismaken met de Hoge Woerd.
De Hoge Woerd is een plek waar je niet zo snel komt.
Het gebied ligt op de overgang van Heuvelrug en Kromme Rijn tussen Driebergen en Odijk.
Er zijn graslanden, akkers en struwelen maar ook poelen en eeuwenoude watergangen zoals de Driebergse Meer.
Door de aanwezigheid van kwelwater dat afkomstig is van de Heuvelrug, treffen we bijzondere planten aan zoals de waterviolier, slanke waterkers en kleine egelskop.
Naast kwelspecifieke planten is De Hoge Woerd ook rijk aan grassen en akkerkruiden.
Verder bezoeken we de faunapassage die in 2012 is aangelegd onder de A12. Deze vormt een ecologische verbinding tussen de Kromme Rijnstreek en de landgoederen bij Zeist.
Wilt u een keer struinen over bloemrijke graslanden, langs natuurakkers en waterlopen met natuurvriendelijke oevers, dan is dit uw kans. De Hoge Woerd, eigendom van het Utrechts Landschap, is normaliter namelijk gesloten voor publiek. Houd er rekening mee dat we beginnen met een stevige wandeling van 1,4 kilometer van het parkeerterrein naar het begin van De Hoge Woerd.
Gezien het karakter van het gebied zijn honden niet toegestaan.
De excursie vindt plaats op zondag 11 mei van 14.00-16.00 en start op het parkeerterrein bij korfbalvereniging Dalto, De Woerd, 3972 KD Driebergen-Rijsenburg
Na afloop is er koffie en thee tegen een vrijwillige bijdrage.
Inlichtingen: Adrie Vermeulen, telefoon 0343-491458 of kijk op www.ivn.nl/afdeling/heuvelrug-en-kromme-rijn
Locatie: Parkeerterrein bij korfbalvereniging Dalto, De Woerd, 3972 KD Driebergen-Rijsenburg, DE Woerd , Driebergen

Wethouder is een vak!

Wethouder is een vak!
Discussiestuk tbv bijeenkomst 24 april 2014 gemeente Utrechtse Heuvelrug
De functie van wethouder is complex. Gezien de diversiteit in het takenpakket en de vele
verschillende `spelers' die voortdurend in interactie staan met de wethouder (denk bijvoorbeeld aan
de raad, het college en het ambtelijk apparaat) wordt een groot beroep gedaan op zijn/haar
competenties. Hoe vaardig moet een wethouder zijn om in een dergelijk bestuurlijk en politiek
krachtenveld te kunnen functioneren?
De functie van de wethouder
Het tegenwoordige wethouderschap is een ambt, waarvoor professionele vaardigheden nodig zijn.
Om zich te kunnen bewegen in de gemeentelijke politiek worden naast het voldoen aan
management- en vakinhoudelijke voorwaarden, ook onderhandelingsvaardigheden en politiek inzicht
van de wethouder gevraagd. Een oorzaak hiervoor is de diversiteit van het takenpakket van de
wethouder. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende taken:
• Collegiaal besturen
• Informatie verstrekken
• Verantwoording afleggen
• Samenwerken met ambtelijke apparaat
• Samenwerken met de gemeenteraad
• Beleid ontwikkelen en uitvoeren
• Bestuurlijke samenwerking in de regio
De kerntaken komen terug in de vier speelvelden: het politieke, het bestuurlijke, het ambtelijke en
het publieke speelveld. De wethouder moet voortdurend en gelijktijdig kunnen 'schaken' op deze
vier speelvelden. Dat vereist verschillende vormen van communicatie,vaardigheden en loyaliteiten,
en bovendien het vermogen tot schakelen in gedrag. De wethouder bevindt zich daarom dagelijks in
een bestuurlijk en politiek krachtenveld. Dat vereist verschillende competenties waarover de
wethouder dient te beschikken.
De competenties van de wethouder
Uit het takenpakket dat bij de functie van wethouder hoort, zijn de competenties ofwel vermogens
afgeleid waarover de wethouder moet beschikken om zijn functie goed uit te kunnen voeren. Hieruit
volgt logischerwijs dat het competentieprofiel van de functie van wethouder aangeeft over welke
competenties de wethouder zou moeten beschikken:
• Sensitiviteit.
• Communicatieve vaardigheden.
• Samenwerken.
• Resultaatgerichtheid.
• Leiderschap
• Betrokkenheid.
Sensitiviteit
Het vermogen om mensen, de sociale omgeving en intermenselijke processen en de eigen invloed
hierop aan te voelen en daar bewust mee om te gaan.
Communicatieve vaardigheden
Het vermogen om zich in verschillende situaties en op alle niveaus op een begrijpelijke manier uit te
drukken, zodat anderen de boodschap verstaan en overtuigd worden.
Samenwerken
Het vermogen om op actieve wijze ondersteuning te geven en te vragen, en bij te dragen aan het
bereiken van gezamenlijke doelen.
Resultaatgerichtheid
Het vermogen om zich in te zetten voor beoogde doelen en deze te realiseren
Leiderschap
Het vermogen om op grond van visie, richting en sturing te geven aan een groep en individuen, en
het tot stand brengen en handhaven van een samenwerkingsverband met hen.
Betrokkenheid
Het vermogen om zich verbonden te voelen en te tonen met de functie en de organisatie.
Onderhandelen
Het vermogen om zich in situaties van onderhandelen waarbij het er op aan komt om te geven en te
nemen een bijdrage te kunnen leveren tot het behalen van het meest optimale resultaat
Het competentieprofiel van de wethouder is een ideaalbeeld; het is per slot van rekening afgeleid
van het volledige takenpakket. Het beschrijft per definitie de wethouder die elke competentie in
volledige mate beheerst. Het spreekwoordelijke `schaap met de vijf poten' dus. In de praktijk is het
echter zo dat deze wethouder bepaald niet bestaat. Het competentieprofiel is dan ook meer een
streven of ideaalbeeld.
De volgende aandachtspunten zijn van belang bij het gebruik van het competentieprofiel:
• Er is slechts een kleine kans op een wethouder die over alle competenties in het profiel
beschikt. Het competentieprofiel is per definitie een ideaalbeeld. Dat betekent dat de
wethouder die over alle competenties beschikt, waarschijnlijk niet bestaat.
• Omdat de ideale wethouder niet bestaat, kunnen de wethouders elkaar binnen het college
elkaar in competenties (en dus in sterke en zwakke punten) aanvullen.
• Binnen het nieuwe college dienen er afspraken gemaakt te worden over: team-building,
competentieanalyse, opsporen van blinde vlekken binnen het college en dergelijke. Als dit
zichtbaar is kan er ook aan gewerkt worden.
De competenties in het profiel hebben een willekeurige volgorde. Er is geen rangorde aangebracht in
de competenties in die zin dat de eerstgenoemde competentie belangrijker zou zijn dan de laatste.
Alle competenties zijn even belangrijk.

Utrechts Landschap koopt Zanderij Maarn

(ingezonden door Utrechts Landschap)

De Bilt 15-4-2014

Utrechts Landschap koopt met hulp van Nationale Postcode loterij Zanderij Maarn

Zanderij Maarn, beter bekend als de groene heuvel langs de A12, blijft als natuurgebied behouden. Utrechts Landschap koopt de Zanderij van NS Vastgoed om te investeren in de natuurwaarden en de verbinding met landgoed Stameren en het ecoduct Mollenbos te verbeteren. De aankoop van het gebied is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied is erfpachter en beheerder van de Zanderij en heeft het recreatieterrein november vorig jaar opengesteld als wandelgebied.

“ Een groene parel langs de snelweg” aldus boswachter Spitzen. Zanderij Maarn is een voormalige zandafgraving van NS Vastgoed en heeft bijzondere natuurwaarden. Zo bestaat de noordkant van de plas uit schraalgrasland met diverse zeldzame korstmossen en planten. Bijzonder zijn de vogels die hier broeden op de grond zoals de kleine plevier en de veldleeuwerik. Daarnaast leven er in het gebied veel ringslangen. Ook de kanaaljuffer en plasrombout, twee zeer zeldzame libellen, planten zich hier voort. De Zanderij is voor de trek van dieren naar het ecoduct Mollenbos een belangrijke schakel. Samen met het recreatieschap werkt Utrechts Landschap aan een beheerplan om natuur en recreatie gezamenlijk te beheren en met de inzet van schapen en maaien de schrale gronden uit te breiden.
Recreatieve verbinding en openstelling
Vanaf 2013 loopt een wandelpad door de zuidkant van het gebied, dat weer is aangesloten op Landgoed Stameren en Hoog Moersbergen. Een extra attractie op deze wandeling zijn de steile trap, en het uitzichtplateau, aangelegd door het recreatieschap. Het recreatieschap is pachter en beheerder van de Zanderij. Fietsen, vissen, zwemmen en honden zijn niet toegestaan in het gebied.
Het Zwerfsteneneiland is een aardkundig monument en wordt beheerd door een speciale Vriendenstichting. De zwerfstenen zijn hier in de voorlaatste ijstijd beland. Tijdens de afgravingen werden ze apart gehouden en in 1999 op het eiland geplaatst. De stichting blijft de rondleidingen verzorgen. (www.aardkundigewaarden.nl)

Samenwerking Nationale Postcode Loterij
De Nationale Postcode Loterij helpt mee aan de bescherming van natuur en cultureel erfgoed in Nederland. Ruim 90 goede doelen ontvangen een bijdrage van de Postcode Loterij, waaronder De12 Landschappen. Mede dankzij deze financiële steun kan Utrechts Landschap dit natuurgebied beschermen en haar natuurwaarden in de toekomst versterken.

Utrechts Landschap koopt Zanderij Maarn

(ingezonden door Utrechts Landschap)

De Bilt 15-4-2014

Utrechts Landschap koopt met hulp van Nationale Postcode loterij Zanderij Maarn

Zanderij Maarn, beter bekend als de groene heuvel langs de A12, blijft als natuurgebied behouden. Utrechts Landschap koopt de Zanderij van NS Vastgoed om te investeren in de natuurwaarden en de verbinding met landgoed Stameren en het ecoduct Mollenbos te verbeteren. De aankoop van het gebied is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied is erfpachter en beheerder van de Zanderij en heeft het recreatieterrein november vorig jaar opengesteld als wandelgebied.

“ Een groene parel langs de snelweg” aldus boswachter Spitzen. Zanderij Maarn is een voormalige zandafgraving van NS Vastgoed en heeft bijzondere natuurwaarden. Zo bestaat de noordkant van de plas uit schraalgrasland met diverse zeldzame korstmossen en planten. Bijzonder zijn de vogels die hier broeden op de grond zoals de kleine plevier en de veldleeuwerik. Daarnaast leven er in het gebied veel ringslangen. Ook de kanaaljuffer en plasrombout, twee zeer zeldzame libellen, planten zich hier voort. De Zanderij is voor de trek van dieren naar het ecoduct Mollenbos een belangrijke schakel. Samen met het recreatieschap werkt Utrechts Landschap aan een beheerplan om natuur en recreatie gezamenlijk te beheren en met de inzet van schapen en maaien de schrale gronden uit te breiden.
Recreatieve verbinding en openstelling
Vanaf 2013 loopt een wandelpad door de zuidkant van het gebied, dat weer is aangesloten op Landgoed Stameren en Hoog Moersbergen. Een extra attractie op deze wandeling zijn de steile trap, en het uitzichtplateau, aangelegd door het recreatieschap. Het recreatieschap is pachter en beheerder van de Zanderij. Fietsen, vissen, zwemmen en honden zijn niet toegestaan in het gebied.
Het Zwerfsteneneiland is een aardkundig monument en wordt beheerd door een speciale Vriendenstichting. De zwerfstenen zijn hier in de voorlaatste ijstijd beland. Tijdens de afgravingen werden ze apart gehouden en in 1999 op het eiland geplaatst. De stichting blijft de rondleidingen verzorgen. (www.aardkundigewaarden.nl)

Samenwerking Nationale Postcode Loterij
De Nationale Postcode Loterij helpt mee aan de bescherming van natuur en cultureel erfgoed in Nederland. Ruim 90 goede doelen ontvangen een bijdrage van de Postcode Loterij, waaronder De12 Landschappen. Mede dankzij deze financiële steun kan Utrechts Landschap dit natuurgebied beschermen en haar natuurwaarden in de toekomst versterken.

24 april 2014: lancering crowdfundingvoornatuur.nl

(ingezonden door Utrechts Landschap)

24 april 2014: lancering crowdfundingvoornatuur.nl
Je eigen schaap adopteren, de veiligheid van otters vergroten of het leefgebied van de boomkikker helpen uitbreiden. Vanaf 24 april kan iedereen online bijdragen aan natuur, bos en landschap via crowdfundingvoornatuur.nl. Crowdfunding groeit hard de laatste jaren en kan ook voor de Nederlandse natuur een interessante nieuwe manier van financiering zijn. InnovatieNetwerk werkt aan nieuwe verdienmodellen en nieuwe financieringsconstructies en heeft in dat kader een crowdfundinginstrument voor natuur, bos en landschap ontwikkeld.
In andere sectoren, zoals de kunstensector, is de laatste jaren veel ervaring opgedaan met crowdfunding en blijkt het een succesvolle financieringsoptie te zijn. In de natuursector zijn er enkele goede voorbeelden die laten zien dat crowdfunding voor natuur een goede mogelijkheid kan zijn. Echter, het aantal projecten is nog steeds gering en ze zijn niet verenigd op één centrale, voor het brede publiek makkelijk te vinden, locatie.
Crowdfunding levert meer op dan alleen financiering. Door mensen bij het initiatief te betrekken, bouw je als initiatiefnemer ook aan lokaal draagvlak en actieve betrokkenheid. De natuursector kan hiermee laten zien dat natuur in Nederland leeft onder mensen en zo ook andere financiers overtuigen van de urgentie om blijvend te investeren.
Op 24 april 2014 lanceert InnovatieNetwerk daarom crowdfundingvoornatuur.nl. Dit initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met De12Landschappen en adviesbureau Douw&Koren en werkt nauw samen met CrowdAboutNow, een toonaangevend crowdfundingplatform in Nederland. Crowdfundingvoornatuur.nl gaat van start met een zestal projecten van onder meer Utrechts Landschap en Landschapsbeheer Flevoland.

Carel ter Linden boekhandel Baas

(ingezonden door Boekhandel Baas)

Persbericht: Carel ter Linden geeft lezing bij boekhandel Jacques Baas

Op donderdagavond 8 mei is ds. Carel A. ter Linden te gast bij boekhandel Jacques Baas in Driebergen. De ‘Hofpredikant’ schreef op verzoek van zijn uitgever een boek over wat het geloof voor hem betekent, gericht aan zijn kinderen. De titel: 'Wat doe ik hier in godsnaam?' (uitgeverij Arbeiderspers, € 17,50). Een persoonlijke God komt in zijn geestelijk testament niet meer voor. „Kon ik nou nog maar geloven dat God daarboven woont,” aldus Ter Linden. In de lezing zal de oud-predikant zich nader verklaren en met het publiek in gesprek gaan.
Ook in zijn vorige boeken schreef ds. ter Linden al niet te kunnen geloven in een persoonlijke God: „Op de vraag of ik zo concreet mogelijk wilde opschrijven wat het geloof voor mijzelf betekent, heb ik dan ook aangegeven dat ik daarbij zou willen putten uit voorgaande boeken. Wat ik heb beschreven, is sinds langere tijd mijn overtuiging, zij het dat ik wat verder ben opgeschoven in mijn gedachten. Ik hoop van harte dat dit boek door kerkmensen, maar vooral door niet-gelovigen gelezen zal worden.”

Ter Linden schrijft dat hij zich steeds meer ging herkennen in mensen die niet weten of dit bestaan een hogere bedoeling heeft. „Wij zijn van nature allemaal heidenen die van toeten noch blazen weten. Waarom zijn wij hier? Wij weten het niet. Wij zijn allemaal mensen die moeten ontdekken waar het hier om gaat. Ik ben uiterst geïnspireerd door de antwoorden die het Bijbelse Israël op deze vraag geeft. Dit zijn echter antwoorden uit een andere tijd en cultuur, en daarom zijn ze voor mensen van vandaag niet eenvoudig te begrijpen.”

Mogen we ons nog wel verlaten op God de Almachtige? Ter Linden: „Graag wil ik me op Hem verlaten, maar het woord almachtig vind ik een riskant woord. Als God inderdaad een mens schiep die Hem kan tegenspreken, zijn eigen zin wil doorzetten, gewetenloos is en onbeperkte vrijheid zoekt, riskeerde Hij daarmee heel veel. Het feit dat God een mens schept die bijna god is, maakt dat ik het woord almachtig niet gemakkelijk in de mond neem. Maar ik geloof van harte dat de liefde en trouw van God uiteindelijk opper­machtig zullen blijken.”

De Bijbel spreekt over de zondeval en over de satan. Ter Linden hierover: „Ik begrijp dat de Bijbel in confrontatie met het kwade op een antigod komt. Maar als het om ziekte gaat, zijn we er niet als we zeggen: Satan is de oorzaak. De biochemie heeft een eigen verklaring van ziekte. Ziekte is, schokkend genoeg, met de schepping verweven. Opvallend is tegelijk dat God in de Bijbel aan de kant van de zieke staat, nooit aan de kant van de ziekte.”

Toch is juist het lijden voor hem aanleiding om niet meer in God te geloven: „Ja, in God als Schepper. Ik keer me dus niet zomaar van God af, maar wel van een bepaalde God. Ik zie geen verbinding tussen de God Die we in de Bijbel leren kennen als een werkelijkheid van liefde, trouw en gerechtigheid enerzijds en God als Schepper anderzijds. Dat de ziekte door God zou zijn ingebakken in de schepping, is voor mij ondenkbaar. Voordat de mens ontstond, 200.000 jaar geleden, bestonden er al ziekte en dood.”

Carel Anton ter Linden (Amersfoort, 1933) studeerde rechten en theologie, was enkele jaren legerpredikant en stond vervolgens in de hervormde gemeenten van Hoogvliet en Oegstgeest. Van 1983 tot aan zijn emeritaat in 1999 was hij verbonden aan de Kloosterkerk in Den Haag. In deze tijd leerde hij de koninklijke familie kennen, waarmee hij een goede band kreeg. De predikant zegende de huwelijken in van de kinderen van prinses Beatrix en prins Claus. Daarnaast ging hij voor in verschillende doopdiensten van Oranjes en leidde hij de uitvaartdiensten van prins Claus en prins Bernhard.

De lezing bij boekhandel Jacques Baas, Traaij 4c te Driebergen begint om 20.15 uur. De boekenwinkel en brasserie zijn vanaf 19.45 uur geopend. Toegang 5 euro. Reserveren wordt aanbevolen. Tel: 0343-518571.
 

Gemeenteraad stelt raadsprogramma vast

(ingezonden door gemeente Heuvelrug)

Donderdag 24 april: Gemeenteraad stelt raadsprogramma vast

In een openbare vergadering stelt de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug donderdag 24 april het raadsprogramma vast. Het programma start om 19.30 uur in Cultuurhuis Pléiade in Doorn. Tijdens deze avond bespreken de fracties ook het vervolgproces om te komen tot een nieuw college dat verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van het raadsprogramma. De installatie van het nieuwe college is voorzien op maandag 19 mei.

Woensdag 16 april organiseerde de raad een dialoogavond voor inwoners, waar de aanwezigen hun reactie konden geven op het concept raadsprogramma. Ongeveer 100 inwoners én vertegenwoordigers van (belangen)organisaties gaven gehoor aan deze oproep. Alle reacties worden deze week verwerkt in een definitief raadsprogramma dat de raad donderdag 24 april vaststelt.