CDA blij met Coalitieakkoord “In Verbinding”

 

(ingezonden door CDA Utrecht)

Het CDA is buitengewoon tevreden met het bereikte akkoord waarin zij samen met de huidige coalitiepartners D’66, VVD en Groen Links de plannen voor de komende vier jaren beschreven hebben. Een goede basis om de structurele samenwerking van de afgelopen periode te continueren.

In het coalitieakkoord zijn de voor het CDA belangrijke onderwerpen als Kleine Kernen beleid met aandacht voor glasvezel, Verkeersveiligheid, leegstand van gebouwen (winkels, agrarische gebouwen, kantoren), en een betere aansluiting van het middelbaar onderwijs op de arbeidsmarkt meegenomen.

Na de eerste informatieronde van de informateurs is op hun advies gekozen om de gesprekken met de huidige coalitiepartners te starten. “De gesprekken verliepen in goede sfeer met respect voor elkaars mening en opvatting” zegt fractievoorzitter Mirjam Maasdam. “In de afgelopen periode heeft het CDA een belangrijke bijdrage geleverd aan het formuleren van nieuw beleid. We zijn blij dat we in de komende periode als coalitiepartij kunnen bijdragen aan de uitvoering. Dat willen we samen met de inwoners van de provincie gaan invullen”.

Het CDA kijkt dan ook uit naar de voortzetting van een goede samenwerking.

 

 

Nieuw coalitieakkoord provincie Utrecht

(ingezonden door prov Utrecht)
30 april 2015
In Verbinding! Dat is het coalitieakkoord voor de provincie Utrecht, wat de VVD, D66, CDA en GroenLinks met elkaar hebben gesloten voor de komende vier jaar. Op donderdag 30 april hebben de partijen onder begeleiding van formateurs Arjen Gerritsen (VVD) en Gerard Schouw (D66) hun akkoord gepresenteerd. De kandidaat-gedeputeerden zijn Jacqueline Verbeek-Nijhof (VVD), Pim van den Berg (D66), Bart Krol (CDA) en Mariette Pennarts (GroenLinks).

In het nieuwe coalitieakkoord ligt de focus op het uitvoeren van datgene wat de afgelopen periode in de steigers is gezet en het nakomen van bestaande afspraken. Het gaat dan bijvoorbeeld over het investeren in goede infrastructuur en openbaar vervoer en het laag houden van de lasten voor inwoners en ondernemers. Ook het voortzetten van de provincie als Economische Topregio en het realiseren van een robuust natuurnetwerk en een mooi landschap blijven prioriteiten.

Daarnaast zitten er in het coalitieakkoord ook een aantal nieuwe accenten, zoals transitie naar schone energie en laag energieverbruik, de aandacht voor werk voor (V)MBO’ers en de verbetering van de leefbaarheid in de kleine kernen. Verder krijgt de fiets als volwaardig regionaal vervoermiddel een nog steviger plek in het mobiliteitsbeleid. De nieuwe gedeputeerden gaan de inwoners van de provincie meer betrekken bij wat er in de provincie gebeurt. Door in projecten de verbindingen te leggen met de omgeving zorgt de coalitie samen met inwoners en bedrijfsleven voor de beste oplossingen van de provinciale vraagstukken.

JACQUELINE VERBEEK-NIJHOF (VVD)
De kandidaatgedeputeerde voor de VVD is Jacqueline Verbeek-Nijhof met de portefeuille Mobiliteit, Water, Integraal Gebieds Programma (IGP), Financiën, Personeel & Organisatie en Communicatie. Jacqueline Verbeek is nu wethouder in de gemeente Zeist. “Ik kijk uit naar deze samenwerking. In de komende jaren ga ik door met het huidige mobiliteitsbeleid, met een sterke focus op uitvoering. Bij de aanpak van onze wegen leggen we de verbinding met de omgeving en onze partners om samen tot de beste oplossingen te komen. Verder sta ik voor schoon water om in te zwemmen en droge voeten door versterking van de Lekdijk en de Grebbedijk. Door de focus op kerntaken hebben we wederom de lasten voor onze inwoners en ondernemers laag kunnen houden.”

PIM VAN DEN BERG (D66)
Voor D66 staat Pim van den Berg klaar met de portefeuille Economie & Toerisme, Ruimtelijke Ordening, Wonen en Energietransitie. Pim van den Berg is op dit moment wethouder in de gemeente Amersfoort. “Ik wil samen met partners en inwoners van Utrecht een nieuwe Ruimtelijke structuurvisie opstellen en uitvoering geven aan energietransitie (minder energie verbruik en andere vormen). Daarnaast zal ik de door Ralph de Vries ingezette binnenstedelijke vernieuwingsopgave samen met gemeenten intensiveren. Het streven is een Europese economisch topregio te blijven. Er zal nadrukkelijk, samen met de Economic Board Utrecht verder worden geïnvesteerd in economische structuurversterking.”

BART KROL (CDA)
De kandidaatgedeputeerde voor het CDA is Bart Krol met de portefeuille Natuur, Landelijk Gebied, Transformatieopgave, omgevingsvisie en Hart voor de Heuvelrug. Bart Krol is al gedeputeerde voor de provincie Utrecht. “Ik zie ernaar uit om de succesvolle aanpak voor kantorenleegstand door te zetten en aan de slag te gaan met het aanpakken van de grote vraagstukken rond detailhandel en agrarisch vastgoed. Daarnaast ga ik verder met het uitvoeren van het Akkoord van Utrecht, waarin ik afspraken met partners heb gemaakt over het realiseren van natuur.”

MARIETTE PENNARTS (GROENLINKS)
Mariette Pennarts gaat aan de slag voor GroenLinks met de portefeuille Cultuur, Recreatie, Bodem & Milieu, Europa en Bestuur & Strategie. Zij is op dit moment ook gedeputeerde voor de provincie Utrecht. “Ik ga met enthousiasme verder met het mooie dat in gang is gezet met cultuureducatie, erfgoed en festivals. Veel kansen zie ik in de koppeling van cultuur en recreatie, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met de portefeuille Milieu kan ik me inzetten voor een gezond leefklimaat voor alle Utrechters. We gaan echt werk maken van een schone en duurzame leefomgeving.”

VERDER PROCES
Op 18 mei zullen Provinciale Staten debatteren over het nieuwe coalitieakkoord en zal het nieuwe college van Gedeputeerde Staten worden geïnstalleerd. Op 19 mei is het constituerend beraad, de eerste vergadering van Gedeputeerde Staten in nieuwe samenstelling, waarin onder meer de portefeuilleverdeling bekrachtigd wordt.

 

Eerste stap naar een duurzame financiële huishouding

(ingezonden door gem Utrechste Heuvelrug)

Dinsdag 28 april heeft het college de programmarekening 2014 in concept vastgesteld met een tekort van € 1.351.000. Dit tekort is voornamelijk veroorzaakt door noodzakelijke afwaarderingen op grondexploitaties en openstaande vorderingen. Door een positief resultaat van € 400.000 op de bedrijfsvoering is een groter tekort voorkomen.

Het college heeft op verzoek van de raad de eerste stappen gezet om te komen tot “een financieel gezonde gemeente met maximaal behoud van voorzieningen”. Na het aanbieden van een sluitende meerjarenbegroting 2015, is een aantal maatregelen genomen die in de programmarekening 2014 een éénmalig negatief effect hebben. Van alle grondexploitatie projecten en voormalige gemeentewerven en –kantoren zijn de opbrengsten uit grondverkoop herzien. Op basis van de recente ontwikkelingen in de vastgoedmarkt zijn de geprognosticeerde opbrengsten realistisch herzien. Daarnaast is de voorziening voor de oninbaarheid van openstaande vorderingen aanzienlijk verhoogd.

Door een strakke sturing kon een deel van het verlies gecompenseerd worden met positieve resultaten op overige onderdelen van de bedrijfsvoering, zoals de implementatie van transities, de uitvoering van de WMO en reductie van het aantal afgenomen uren bij de Milieudienst.

Belangrijk aandachtspunt voor het college blijft de ontwikkeling van de schuldenlast en de solvabiliteit. Het streven blijft de schuldenlast die in 2014, weliswaar minder dan verwacht, opnieuw gestegen is verder te reduceren. Hiermee wordt tevens de verhouding tussen het eigen vermogen en de schuldenlast, de zogenaamde solvabiliteitsratio, verbeterd.

Ontwikkeling Algemene reserve
Het college stelt voor de afwaardering van de grondexploitaties en de lagere opbrengsten van het vastgoed voor € 1.751.000 uit de algemene reserve te halen. Hiermee worden mogelijke grote toekomstige risico’s financieel afgedekt. Gelijktijdig stelt het college voor € 1.700.000 vanwege positieve resultaten binnen het project Allemanswaard, en het positieve resultaat van de bedrijfsvoering, ruim € 400.000 toe te voegen aan diezelfde algemene reserve. Ook deze maatregel betekent een verbetering van de solvabiliteit.

 

Beoordeling accountant
De accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en komt tot de conclusie dat deze getrouw en rechtmatig is. Positief is de accountant over de inhoud van de jaarrekening en de mate waarin de organisatie in control is. Aandacht vraagt de accountant nog wel voor de ontwikkeling van de schuldenlast. Een punt dat het college volledig onderschrijft.

De behandeling van de Programmarekening 2014
De Programmarekening 2014 wordt behandeld op maandag 11 mei in een beeldvormende vergadering. Donderdag 21 mei volgt een oordeelsvormende vergadering waarna de gemeenteraad donderdag 4 juni de programmarekening vaststelt.
 

Herstructureringsplan Bedrijventerrein Amerongen

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Het college is bijzonder trots dat zij de gemeenteraad het Herstructureringsplan Bedrijventerrein Amerongen ter besluitvorming kan aanbieden. Wethouder Gerrit Boonzaaijer: ,,Dit is een mooi voorbeeld van wat inwoners en bedrijven samen kunnen bereiken. Hiermee laten de bedrijven zien zelf aan de slag te willen gaan om samen het bedrijventerrein te verbeteren, met een beetje hulp van de gemeente.”

Het herstructureringsplan Bedrijventerrein Amerongen bestaat uit een aantal projecten. De opvallendste projecten zijn:
Start samenwerking
De ondernemers op het bedrijventerrein willen samenwerken. De Contactgroep Bedrijventerrein Amerongen start met het verkennen van mogelijkheden voor samenwerking. Zij richt zich eerst op thema’s zoals gezamenlijke energie inkoop, uitstraling van op het bedrijventerrein en het plaatsen van informatieborden.
Verbeteringen voor het verkeer
Voor het verkeer zijn een aantal verbeteringen voorgesteld. Denk aan het plaatsen van borden om het terrein beter vindbaar te maken voor zoekend vrachtverkeer, het plaatsen van witte lijnen op bepaalde weggedeelten en het plaatsen van verzinkbare drempels.
Bedrijfswoningen
De bedrijven willen graag de mogelijkheid houden om een woning bij het bedrijf te kunnen realiseren. Het college zal de raad echter voorstellen om geen extra bedrijfswoningen toe te staan. Boonzaaijer: ,,Wij hechten sterk aan de wens van de ondernemers, maar we willen ook zoveel mogelijk de ruimte op het terrein behouden voor bedrijfsontwikkelingen.”
Inrichten van de groenstrook
Tussen de woningen aan de Prins Bernhardlaan en de bedrijven aan de Industrieweg ligt een groenstrook. De nieuwe plannen hiervoor bestaan uit onder andere een boomgaard, het voortzetten van het gebruik door de bewoners als tuin en voortzetten van de Knuffelweide. Dorpswethouder van Amerongen Henk Veldhuizen: ,,De Knuffelweide is een goed voorbeeld van burgers samen die het initiatief nemen en gewoon doen. Dit is wel uitdagend voor de regels waar we ons allemaal aan moeten houden, maar met wat passen en meten, komen we er samen wel uit.”

Vanwege de wijziging van het gebruik van de groenstrook is archief onderzoek uitgevoerd naar de bodemkwaliteit. Hieruit blijkt nu dat het grondwater op 12 meter diepte verontreinigd is met gechloreerde oplosmiddelen (PER). Dat is op de plek waar de boomgaard is gepland. Op basis van de huidig bekende onderzoeksgegevens verwacht de provincie Utrecht geen risico’s voor gezondheid, ecologie en verspreiding. De provincie Utrecht heeft al in 1999 aangegeven dat sprake is van een ‘niet-ernstige’ verontreiniging. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat het onderzoek niet 100% zekerheid geeft over de aanwezigheid en omvang van de verontreiniging.

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners zich veilig voelen in onze gemeente en willen graag zeker weten dat de grond die we vrij geven om te gebruiken, daarvoor geschikt is. Daarom laten wij in de periode juni/juli bodemonderzoek uitvoeren. De gebruikers van de direct aangrenzende percelen zijn hierover al geïnformeerd door middel van een brief en een inloopavond. De resultaten van het onderzoek worden in de loop van de zomer verwacht.

Academisten Koninklijk Concertgebouworkest spelen op Kasteel Amerongen

 

(ingezonden door Kasteel Amerongen)

 

Jonge, talentvolle musici krijgen een seizoen lang de kans zich te bekwamen in het orkestspel op de Academie van het Koninklijk Concertgebouworkest. Begeleid door mentoren uit het Concertgebouworkest spelen zij een aantal programma’s mee. Daarnaast verzorgen ze kamermuziekconcerten met elkaar en orkestleden. Een van die concerten vindt zaterdag 9 mei plaats op de Bovengalerij van Kasteel Amerongen.

 

Met jeugdig elan en degelijke kwaliteit spelen vijf Academisten en drie leden van het Koninklijk Concertgebouworkest werken van oa: Martinu, Penderecki, en Beethoven. De vijf uitverkoren musici zijn: Marc Aixa – slagwerk, Marco Behtash – contrabas, Alice Weber – altviool, Laure le Dantec – cello en Michael Schmid viool. De drie leden uit het Koninklijke Concertgebouw zijn de blazers Arno Piters op klarinet, Laurens Woudenberg op hoorn en Simon van Holen op bassoon.

 

Aanvang 20.00 uur.

Toegangsprijs: € 20,00 (incl. consumptie).

Vrienden € 17,50 (incl. consumptie)

Kaarten reserveren: concerten@kasteel-amerongen.nl en verkrijgbaar aan de kassa voor aanvang van het concert.

 

Kijk voor meer informatie op www.kasteelamerongen.nl

Onderhoud Oorlogsmonument Doorn overgedragen

(ingezonden door Erwin Kamp)

 

Na zes jaar iedere maand het Oorlogsmonument in Doorn te hebben schoongemaakt, heeft het A-team het onderhoud van het monument overgedragen aan een nieuwe generatie jongeren. Afgelopen dinsdag 27 april kwamen Emma, Norah, Valentijn en Okke, onder leiding van vader Peter Bos, gewapend met bezem en papierprikker het monument schoonmaken. Voor de komende dodenherdenking ligt het monument er weer netjes bij.

In 2009 startte Joshua Kamp, na een emotionele oproep van Oud-Doornaar Adrian Hovestad in De Kaap, een actie om het monument maandelijks schoon te maken. Samen met klasgenoten en twee buurtkinderen ruimden zij het zwerfafval rond het verwaarloosde monument op iedere laatste woensdagmiddag van de maand op. Bij hun werkzaamheden kregen zij ondersteuning met het verstrekken van vuilniszakken en bezems van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Adrian Hovestad was emotioneel getroffen door deze actie. Zelf vertelde hij dat hij als tienjarige jongen tegenover het monument had gestaan toen de Canadezen op 7 mei 1945 Doorn binnen trokken. Later in de jaren vijftig emigreerde Adrian naar Canada. Door de actie van Joshua is er een hechte vriendschap met Adrian ontstaan.

Het A-team kreeg door hun schoonmaakwerkzaamheden ook veel aandacht in De Kaap. Zelfs het Jeugdjournaal besteedde aandacht aan het initiatief van de jongeren uit Doorn. In 2013 ontving het A-team de aanmoedigingsprijs onderhoud Oorlogsmonumenten van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Nu groep 7 van de openbare basisschool De Kameleon in Doorn het onderhoud van het Oorlogsmonument heeft overgenomen zal het in de toekomst er opgeruimd bij blijven staan.

Wildeganzenwild in Bunnik

Bunnik – Vandaag start Boerderijwinkel De Achterdijk met de verkoop van wild van Nederlandse bodem. Klanten van de plattelandwinkel kunnen vanaf nu hun keuze maken uit: gekonfijte ganzenbouten, ganzenborstfilet, gebraden ganzenballen en diverse snacks. Alle producten zijn afkomstig uit Nederland. Met de start van de verkoop bij De Achterdijk beschikt Bunnik als eerste over een verkooppunt van Hollands Wild in de provincie Utrecht.

Volgens Hollands Wild, de leverancier van de producten, is er sprake van een trend.
Die verklaren zij vanuit de toenemende aandacht van Nederlanders voor de oorsprong van hun voedsel: ‘Nederlanders vinden het belangrijk om te weten wat de bron van hun voedsel is. Transparantie over de oorsprong en het proces wordt steeds belangrijker gevonden. Bij wild zijn die lijnen superkort. Alle wild is in Nederland geschoten door opgeleide jagers. Wij nemen het wild direct van hen af. De dieren hebben maximale vrijheid gehad, het voedsel dat zij eten is 100% natuur en de transportkilometers voor vervoer zijn minimaal.’

Wild: meest dier- en milieuvriendelijk vlees
In december 2014 publiceerde onderzoeksbureau Natuur & Milieu een onderzoek naar het meest duurzame kerstmenu. Wild geschoten door jagers scoorde maximaal op de punten dier- en milieuvriendelijk en kwam daarmee als beste uit de bus.

Streek- en seizoensgebonden producten
Ook boerin Eveline Westeneng onderschrijft de toenemende aandacht voor streek- en seizoensgebonden producten . ‘Wij zijn al enkele jaren actief met de verkoop van streek- en seizoensgebonden producten. Jaar na jaar zien wij de verkoop stijgen. Ons assortiment is in de loop van de jaren dan ook flink uitgebreid. Wild van Nederlandse bodem past prima in dit aanbod. Wij zijn dan ook blij dat wij Hollands Wild als leverancier kunnen toevoegen.’

Op zaterdag 25 april is de feestelijke opening van het nieuwe verkooppunt. Dirk-Jan Polak van Hollands Wild overhandigt 10 uur een kratje met het assortiment Hollands Wild aan boerin Eveline Westeneng. Dit alles vindt plaats tijdens de Bloesemparade die die dag door boerderijwinkel De Achterdijk wordt georganiseerd. Tijdens de Bloesemparade kunnen bezoekers van 11.00 tot 16.00 uur genieten van diverse regionale plattelandsactiviteiten. Er kan dan ook volop geproefd worden van Hollands Wild

Over Hollands Wild
Hollands Wild bouwt aan een innovatieve, korte keten van eten uit de natuur. Wij verzamelen en verwerken wild van Nederlandse jagers. Zowel bij het verzamelen als bij de verkoop speelt de boerderijwinkel een belangrijke rol. De agrariër die geconfronteerd wordt met overlast van wilde ganzen heeft er op deze wijze ook profijt van. Het mooie is dat consumenten ons vertellen dat zij zich op deze wijze direct verbonden voelen met de natuur. De liefde voor de natuur gaat echt door maag. Meer informatie vindt u op de website: www.hollandswild.info

Over Boerderijwinkel Achterdijk
Fruitboerderij en Plattelandwinkel de Achterdijk verkoopt jaarrond fruit uit eigen boomgaard en streekproducten. Natuurlijk, Duurzaam en regionaal staat daarbij centraal.  Volg ons ook op Facebook.nl/plattelandwinkel.deachterdijk en via www.krommerijnfruit.nl.
 

Floris Veenendaal 25 jaar raadslid

(ingezonden door gem Zeist)

 

Op 1 mei aanstaande is Floris Veenendaal precies 25 jaar geleden geïnstalleerd als raadslid voor de VVD. In de raadsvergadering van 28 april (start 19.30 uur) wordt omstreeks 22.45 uur stilgestaan bij dit bijzondere jubileum.

 

Trofee

Floris Veenendaal krijgt die avond uit handen van burgemeester Koos Janssen de prijs ‘Floris Veenendaal Trofee’ omdat hij al 25 jaar als verbinder een belangrijke rol in de gemeenteraad speelt.

Lintjes Zeist

(ingezonden door gem Zeist)

Goedemorgen dames en heren,

Fijn dat u er allemaal bent, op dit bijzondere moment voor:
Speciaal wil ik noemen:
De heer R. Achterberg;
De heer J.P. Baay;
Mevrouw J.E. Bac-Furster;
De heer A. Besorak;
Mevrouw J.W. Bottema;
De heer J.H.M. Cremer;
Mevrouw A.J. Cremer-Buijck;
De heer H.J.D. Enserink;
De heer A.M. de Groot;
De heer E. Kaouass;
De heer A. Tafronti;
De heer drs. E.M. Komproe;
Mevrouw E.J. van Loon;
Mevrouw G.H. Oberink-Burgers;
De heer J.W. Wemekamp;
De heer P. van Willenswaard.

Ja, speciaal u, want het heeft de Koning behaagd u vandaag een Koninklijke onderscheiding uit te reiken. En de Koning, dat weten we allemaal, neemt zijn besluiten niet lichtvaardig.
Mag ik u eens vragen: onder welk mom bent u hier vanochtend naartoe gekomen?
Bent u hier naartoe gelokt onder het mom van ‘we gaan naar een expositie’?
Of dacht u dat een van uw vrienden of collega’s een koninklijke onderscheiding zou krijgen?
Familie of vrienden zijn erg creatief in het bedenken van smoezen, dat weet ik zo langzamerhand wel.

En toen kwam dat bijzondere moment dat u hier binnenkwam en stralende familieleden, vrienden, collega’s of buren zag staan.
Toen realiseerde u zich opeens dat u in het middelpunt van de belangstelling komt te staan, vandaag.
Dat het de koning heeft behaagd om u vandaag een onderscheiding toe te kennen.

Als ik u een beetje goed inschat, vraagt u zich nu vooral af: ‘Waarom ik?’
De sleutel tot het antwoord op die vraag ligt ook weer bij uw familie, vrienden, collega’s en buren.
Zij hebben u namelijk voorgedragen.
Zij hebben uw jarenlange inzet voor anderen herkend.
Zij hebben uw bijzondere inzet of verdienste voor de samenleving herkend.

In de ogen van velen bent u een bijzonder mens, die een bijzondere bijdrage levert aan onze samenleving.
Die er is voor een ander, ook als daar geen vergoeding tegenover staat.

Mensen in uw omgeving hebben gedacht: wat u doet, is zo waardevol voor ons allemaal, daar mag bijzondere waardering voor komen.
Koninklijke waardering.
En zij hebben heel hard hun best gedaan om ook de Koning daarvan te overtuigen.

Hoe gaat dat?
Hoe overtuigt iemand de koning?
Het start bij uw vrienden, collega’s, familie of buren.
Zij stellen een dik dossier over u samen.
Dat dikke dossier sturen zij naar mij, als burgemeester.
Omdat ik onder de indruk was van uw dossier, heb ik het doorgestuurd naar de Commissaris van de Koning.
Die heeft uw dossier weer doorgestuurd naar het Kapittel voor de Civiele Orden.
Het Kapittel heeft alles nog eens goed bekeken en uw dossier doorgestuurd naar de minister.
Die heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het bij de Koning kwam.
En die heeft een koninklijk besluit genomen.
U ziet, terwijl u bezig was uw buitengewone werk te doen, is er van alles om u heen gebeurd.

Het heeft de Koning behaagd om u voor uw werk te waarderen. En mij valt de eer te beurt om u namens de Koning de versierselen en de oorkonde uit te reiken.
En om recht te doen aan al het werk dat uw dierbaren voor u hebben gedaan, zal ik daarbij een korte samenvatting geven van de informatie die zij over u hebben verzameld.

Maar aan één inwoner van Zeist reikt de vice-president van de Raad van State, de heer mr. J.P.H. Donner, de Koninklijke Onderscheiding uit.

Dat is aan de heer mr. P.J.J. van Buuren, wetenschapper en bijzonder hoogleraar Bestuursrecht.
De heer Van Buuren heeft zijn grote juridische deskundigheid en zijn kennis van het ruimtelijk bestuursrecht, het bouwrecht en het waterstaatrecht zestien jaar lang ingezet voor de Raad van State.
Op zijn vakgebied is hij bekend als een gezaghebbend, deskundig en onafhankelijk denkend jurist.
Een autoriteit, die verschillende standaardwerken op zijn naam heeft staan als mede-auteur.
Het is maar een kleine greep uit de waardevolle activiteiten die hij voor de samenleving heeft gedaan.
Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd hem te benoemen tot Officier in de orde van Oranje Nassau.

En nu kom ik bij u dames en heren.
Mag ik naar voren vragen:

Geachte heer Achterberg (68)
Welzijnsorganisatie MeanderOmnium is ontzettend blij met u.
Niet alleen als vrijwilliger maar ook als ambassadeur van deze organisatie.
U zet u al meer dan 15 jaar in als chauffeur op de belbus, als invaller op kantoor en als vervanger van de coördinator van de belbussen.
U zocht sponsoren en wist de belbus te promoten door voorlichting te geven op markten, in verzorgingscentra en in serviceflats.
‘Elke rit met de heer Achterberg wordt een uitje!’, schreef iemand.
Mensen waarderen uw goede humeur en positieve instelling.

Voor MeanderOmnium bent u veel meer dan een betrokken en enthousiast vrijwilliger voor MeanderOmnium
U stimuleert en motiveert andere vrijwilligers en zorgt voor een goede onderlinge sfeer.
Uw bent 100% beschikbaarheid.
En gaat “tussendoor een paar uur naar huis gaat om te liggen”, zoals u het zelf formuleert.

MeanderOmnium is niet de enige organisatie waar u zich zo graag voor inzet.
U bent namelijk al bijna 35 jaar maatschappelijk actief.
U begon als vrijwilliger en later bestuurslid bij het Stichts Mannenkoor in Driebergen.
En ik heb gehoord dat u nog altijd uit volle borst met het Mannenkoor meezingt.

Ook aan de promotie van Staatsbosbeheer hebt u een belangrijke bijdrage geleverd.
Uw grote kracht ligt duidelijk in het persoonlijke contact met het publiek.

Geachte heer Achterberg,
Een vrijwilliger zoals u roep ik graag naar voren.
Want een vrijwilliger die uitstraalt dat hij het fijn vindt om mensen te helpen en daarbij ook de mensen blij maakt, verdient het om gedecoreerd te worden.
Daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van oranje Nassau.
Graag reik ik deze mooie onderscheiding aan u uit.
(uitreiking en bloemen)

Geachte heer J.P.Baay (60)
Onze samenleving zou zonder de inzet van duizenden vrijwilligers vleugellam zijn.
Net zoals de heer Achterberg bent u een van die bijzondere vrijwilligers die zich heel erg lang voor de samenleving inzetten. U doet dat al bijna 45 jaar.

Jarenlang ging u mee als hoofdverpleegkundige tijdens de boottochten van de Zonnebloem en u zorgde wekelijks voor een mevrouw uit Bilthoven.
Al jong werd u lid van de Scouting.
U werd groepsleider van Scoutingverenigingen in verschillende gemeenten en later bestuursvoorzitter van de Scouting Hopman Masselman Groep.

Na enkele verhuizingen vond u uw draai in Den Dolder, een plaats met een rijk verenigingsleven.
Een kolfje naar uw hand!
De schoolpleincommissie Openbare Montessorischool, de voorloper van de vereniging Dolderse Torteltuin, de Oranjevereniging en het 4 en 5 Mei comité Den Dolder, Muziekvereniging dr. Engelhardcorps, de Archiefcommissie van de Historische Vereniging Den Dolder en de vrijwillige brandweer hebt u uw beste kracht gegeven als bestuurder of vrijwilliger.

En dit rijtje is verre van compleet!

Dat u een maatschappelijk zeer betrokken man bent, blijkt uit al deze activiteiten op verschillende terreinen.
Mensen kunnen altijd een beroep op u doen.

Daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Graag reik ik u de daarbij behorende versierselen uit.
(uitreiking en bloemen)

Geachte mevrouw J.E. Bac-Furster (69)
U bent al meer dan 50 jaar “zorgend” actief.
Met een klein rekensommetje kom ik tot de conclusie dat u al zeker sinds uw 19e levensjaar zorgt voor de zwakkeren in onze samenleving.
Dat is heel bijzonder.

Het begon bij de verzorging voor uw gehandicapte moeder en de zorg voor uw 8 broertjes en zusjes.
Later breidde u uw zorg uit naar anderen die hulp nodig hadden: mensen met een handicap, ouderen en mensen die om andere redenen hulp nodig hadden.
Al vanaf 1980 bezoekt u zieken en kerkleden die wat extra aandacht nodig hebben.
In sommige gevallen tot aan hun sterven toe.
Toen in 1992 Helpende Handen in beeld kwam, een vereniging voor langdurige zorg van de Gereformeerde Gemeenten voor Reformatorische mensen met en beperking, werd u contactpersoon voor deze vereniging.
Van die tijd af bezoekt u leden met een handicap en gaat u als begeleidster mee met dagjes uit.
Of naar bijeenkomsten, zoals kerstviering voor gehandicapten.

Met uw inspanningen helpt u om de band tussen gehandicapten en de kerkelijke gemeente te behouden.
U doet uw werk meestal in stilte.
Maar uw werk wordt bijzonder gewaardeerd door iedereen voor wie u zich inzet.
Zij zijn u enorm dankbaar als zij worden opgehaald voor een uitje.

In 2010 moest u vanwege een gecompliceerde polsbreuk uw werkzaamheden als zelfstandig ziekenverzorgende staken. Maar zodra dit weer mogelijk was, heeft u zich als vrijwilligster aangemeld voor het hospice van de Nederlandse Patiënten Vereniging afdeling Zeist in de Mirtehof.
Sindsdien begeleidt u terminale patiënten.
Deskundig en betrokken staat u klaar voor zowel de zieke als ook voor de partners en familie.

Mevrouw Bac-Furster,
Er is grote bewondering en respect voor uw langdurige en betrokken inzet voor de zwakken in onze samenleving.
Daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van oranje Nassau.
Graag reik ik deze mooie onderscheiding aan u uit.
(uitreiking en bloemen)

Geachte heer A. Besorak (68)
Bruggenbouwer, katalysator, binder en verbinder.
Krachtige termen die ik tegenkwam bij het lezen van de ondersteuningsbrieven om u voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding.

Bruggenbouwer zijn tussen verschillende bevolkingsgroepen is van grote waarde voor onze samenleving.
U bent een voorbeeld voor veel mensen, doordat u laat zien hoe je mensen kunt aanspreken op hun mogelijkheden zonder vooroordelen of veroordelingen en hoe je verschillende culturen met elkaar in contact kunt brengen.

Naast bruggenbouwer bent u ook een binder en verbinder.
Al meer dan 25 jaar bent u een actief vrijwilliger en één van de belangrijkste bestuursleden binnen de Turkse Vereniging Zeist. Een katalysator bij vele activiteiten, zoals het leer-werkproject “De Toekomst”, waarbij u werkte met vooral Marokkaanse en Turkse jongeren.
Uw methode was revolutionair.
U bent letterlijk bereid om jongeren wakker te schudden als ze niet op hun afspraak verschenen.
U dwong respect af, waardoor u resultaten met anderen kon behalen.

U werkte bij de Sociale Dienst van Zeist, maar uw inspanningen beperkten zich niet tot kantooruren.
7 dagen per week, 24 uur per dag zette u zich in voor “uw jongens en het project De Toekomst”.
Met uw enorme enthousiasme en doordat u in mogelijkheden denkt in plaats van onmogelijkheden, wist u het bestuur telkens weer over te halen om het project te continueren.
Dat denken in mogelijkheden komt ook duidelijk naar voren bij uw steun aan studenten die vanuit Turkije naar Nederland komen.

Ik noem nu wel de jongeren, maar ook ouderen kunnen bij u terecht.
U helpt hen bij het bespreekbaar maken van problemen en het onderling begrip.
Door voorlichting aan jong én oud worden op uw initiatief diverse taboeonderwerpen bespreekbaar gemaakt.

Geachte heer Besorak,
U vervult duidelijk een voortrekkersrol in de participatie van de Turkse bevolking in Zeist en daarbuiten.
Daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van oranje Nassau.
Graag reik ik deze mooie onderscheiding aan u uit.
(uitreiking en bloemen)

Geachte mevrouw J.W. Bottema (67), Beste Joke
Vorig jaar namen we afscheid van je na een raadsperiode van bijna 12 jaar.
Jouw zeer brede kijk op de samenleving en belangstelling voor verschillende organisaties in onze gemeente werden zeer gewaardeerd.
Ook binnen de VVD-afdeling Zeist stond je altijd klaar om anderen te helpen en was je zeer betrokken bij evenementen van de VVD.

Maar jouw activiteiten beperkten zich niet tot Zeist.
Vanaf 2005 ben je een zeer actieve vrijwilliger bij de Schildklier Organisatie Nederland (SON).
Je vertegenwoordigde de organisatie in de koepel van de patiëntenorganisaties, de CG-raad.
Vanuit die rol bracht je advies uit aan het bestuur.
In de kenniscommissie ontwikkel je met de leden beleid op het gebied van wetenschap, toepassingen voor patiënten, behandeling en medicatie.

Ook voor het Longfonds ben je een zeer gewaardeerde kracht.
Je begon in het projectteam Meeroken.
Binnen korte tijd werd je voorzitter van de Regioraad Utrecht en afgevaardigde van de Ledenraad.
Op dit moment ben je verbonden aan het landelijk bureau en ben je lid van de Longfonds Ervaringsdeskundigen (LED).
Zelfs op Europees niveau zet je je in.
Je bent betrokken bij projecten van de European Federation of allergy and airways diseases patients associations en bij de European Lung Foundation.
Verder ben je een van de externe reviewers voor The British Medical Journal.
Voor al deze organisaties is je enorme kennis en je oog voor het patiëntenperspectief je grote verdienste.

Beste Joke,
Je hebt altijd een sterke inbreng in je bestuurlijk werk.
Jouw analytisch vermogen en je positieve houding leveren veelal heldere adviezen.
Dat is waardevol.
Daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd je te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Graag reik ik de daarbij behorende versierselen aan je uit.
(uitreiking en bloemen)

Intermezzo….
Wij hebben voor u een optreden van de Dixie Daddies.
Graag gaan wij naar de swingende muziek luisteren.
Dames en heren,
Hier zijn voor u: de Dixie Daddies!

Geachte mevrouw A.J. Cremer-Buijck (73)
Geachte heer J.H.M. Cremer (71)
Wat leuk dat ik u vandaag als echtpaar mag toespreken.
Een echtpaar dat bijzonder actief is binnen de gemeenschap van Austerlitz.
Voor u, mevrouw Cremer, begon het met het oprichten van peuterspeelzaal De Piraatjes in 1973
Voor uw echtgenoot begon het met het lidmaatschap van het jeugdbestuur sectie voetbal binnen sportvereniging Austerlitz.

Mevrouw Cremer u hebt bewezen bestuurskwaliteiten.
U was niet alleen bestuurslid voor de peuterspeelzaal, maar gaf 2 bestuursperiodes ook uw beste krachten als bestuurder aan de zangvereniging in Austerlitz en de Bridgeclub Austerlitz.

Daarnaast zet u zich graag in voor de kwetsbare, wat oudere, inwoners van Austerlitz en Zeist.
U bent initiatiefneemster en al 15 jaar leidster van Koersbal Stichting Dorpshuis Trefpunt.
En u bezoekt als vrijwilligster van MeanderOmnium Zeist zieke en eenzame ouderen als getraind bezoekster van 75+ project en als medewerkster van het servicepunt.
Samen met uw echtgenoot verzorgt u, sinds de oprichting van coöperatie Austerlitz Zorgt in 2012, de ledenadministratie.

Meneer Cremer, zoals ik al zei, startte u uw vrijwilligersloopbaan als bestuurslid binnen sportvereniging Austerlitz.
Als lid van de werkgroep tenniscommissie SV Austerlitz, bereidde u ook de fusie mede voor tussen SV Austerlitz voetbal en tennisvereniging Djihmat.
Dit resulteerde in een omnisportvereniging, waar u na de fusie nog bestuursfuncties bleef vervullen.

U was erg betrokken bij alle activiteiten van de vereniging en met uw financiële kennis heeft u zich ook volledig ingezet voor de totstandkoming van goede faciliteiten.
Zoals een nieuw combiveld en de energiezuinige kantine.
In juli 2013, toen de fusie een feit was, bent u zelfs benoemd tot Lid van Verdienste van SV Austerlitz.

Ook úw betrokkenheid binnen de gemeenschap van Austerlitz gaat verder dan alleen de sportvereniging.
U was 8 jaar penningmeester voor Stichting Dorpshuis Austerlitz, geeft financieel advies voor de corporatie Austerlitz Zorgt en verzorgt voor deze coöperatie, samen met uw vrouw de ledenadministratie.
Daarnaast bent u, sinds 2007, lid van het comité van aanbeveling voor de verbouwing van het Beauforthuis.

U bent na uw pensionering niet stil gaan zitten maar bent toegetreden tot de club van SHV pensionades.
Als bestuurslid én als coördinator.
Bijeenkomsten van de club van pensionades organiseert u bij voorkeur in het Dorpshuis en het Beauforthuis.
En dat komt de gemeenschap van Austerlitz weer ten goede.

Geachte heer J.H.M. Cremer,
Mensen ervaren u als een positieve man, die oplossingsgericht denkt, met een goed gevoel voor humor, die geliefd is bij jong en oud.
Vanwege uw grote toewijding heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van oranje Nassau.
Namens de Koning reik ik u graag zo dadelijk deze mooie onderscheiding uit.

Mevrouw A.J. Cremer,
Het is waardevol dat u zo betrokken bent bij de gemeenschap van Austerlitz.
En uw werk als vrijwilliger opgewekt, met veel inzet en empathie doet.

Daarom ben ik blij dat ik ook u kan mededelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Graag reik ik de daarbij behorende versierselen aan u uit.
(uitreiking en bloemen aan de heer en mevrouw Cremer)

Geachte heer H.J.D. Enserink (75)
Veelzijdig, trouw en betrokken.
Dit zijn de woorden die op u van toepassing zijn.
U bent zeer actief bij verschillende organisaties in Zeist.
Voetbalvereniging Jonathan is daar slechts één van.
Als teamleider en penningmeester van het jeugdbestuur bracht u jarenlang vele uren op de velden van Jonathan door.
Wekelijks bent u ook als scheidsrechter bij de jeugdwedstrijden actief – ook nu nog.

Bijna 15 jaar zet u zich ook intensief in voor het van deur-tot-deur vervoer van ouderen en mensen met een beperking.
U rijdt op één van de belbussen en ondersteunt op kantoor bij afwezigheid van de beroepskracht.

Ook bent u vaste chauffeur voor de Voedselbank.
Mede dankzij u komen de voedselpakketten iedere week op tijd terecht bij de verdeellocaties.
En als er inzamelingsacties zijn bij de supermarkten, bent u vaak extra beschikbaar.

Als secretaris van de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) doet u de ledenadministratie.
En tijdens evenementen voor de leden kon men altijd een beroep op uw doen.
Als laatste noem ik nog uw taak als koster/gastheer in het Kerkelijk Centrum Zeist West en uw deelname aan de Rolstoel/rollator vierdaagse van Charim.
Met veel plezier duwt u tijdens de vierdaagse een van de bewoners van de zorginstellingen voort.

Meneer Enserink,
U bent een bijzondere vrijwilliger.
Nooit op de voorgrond, maar altijd collegiaal en actief.
Er is veel waardering voor uw inzet en betrokkenheid.
Daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
(uitreiking en bloemen)

Geachte heer A.M. De Groot (66)
U bent iemand die trouw hoog in het vaandel heeft staan.
Toen u in 1965 bij de atletiekvereniging FIT kwam, werd er getraind op het Bisonveld.
Op het grote grasveld werd een kalklijn van 400 meter getrokken om de training mogelijk te maken.
Twee jaar later was het de gewoonste zaak van de wereld dat u een half uur voor de training op het Bisonveld was om de ronde met de kalkwagen te lopen.
Dat was het begin van een aaneenschakeling van vrijwillige activiteiten.

Al jaren bent u organisator, starter en wedstrijdsecretaris van de onderlinge wedstrijden, waarbij FIT-leden het op verschillende atletiekonderdelen tegen elkaar opnemen.
U houdt alle uitslagen en records nauwkeurig bij voor het clubblad en de website.
Ook voor het jureren bij competitiewedstrijden draait u uw hand niet om.
Als begeleider van de jeugd en de “masters”ploeg, kon men u altijd vinden.
Zelf vond u dat niets bijzonders: “Iemand moet het doen, anders kan de wedstrijd niet doorgaan”.
U bent echt één van de drijvende krachten achter Atletiekvereniging Fit.
Dankzij uw inspanningen konden honderden Zeistenaren decennia lang de atletieksport te beoefenen.

Maar ook buiten Zeist kent men u.
Binnen de Koninklijke Nederlandse Atletiekunie hield u de Nederlandse ranglijsten bij en was u actief in de werkgroep statistiek.
Voor deze jarenlange inzet ontving u in 2012 de Unie Erespeld.

Uw inzet is een voorbeeld voor veel mensen.
Jarenlang hebt u zich ingespannen voor de samenleving en voor anderen.
Daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Ik reik u met plezier deze mooie onderscheiding uit.
(uitreiking en bloemen)

 

Geachte heer E. Tafronti (71)
Geachte heer E. Kaouass (59)
U bent heel verschillende mensen met eigen kwaliteiten en eigen verdiensten, maar toch vraag ik u samen naar voren te komen.
Want u bent allebei, ieder vanuit een eigen rol, al jarenlang zeer actief in het bestuur van de moskeestichting.
Binnen de Marokkaanse gemeenschap in Zeist speelt u een grote rol bij het zoeken naar de verbinding met de andere Zeistenaren.
Zo draagt u eraan bij dat onze gemeente een samenleving is waar we in vrede, vriendschap en met respect voor elkaar kunnen wonen.

In dat proces heeft de moskee niet alleen als gebedsruimte, maar ook als ontmoetingsplaats een grote betekenis.
U hebt oog voor die belangrijke functie van de moskee.
En u hebt om die reden de handen uit de mouwen gestoken om na vele jaren omzwervingen langs diverse locaties in Zeist, in 1996 in Zeist-West de eerste echte moskee van de grond te krijgen.
En toen die al snel te klein bleek en de planontwikkeling in De Clomp nieuwe kansen bood, kwam er na heel veel inspanningen en na intensief overleg met alle partijen een prachtige nieuwe Moskee tot stand.
Die ik in november 2014 mocht openen.

In de afgelopen jaren deden zich ook minder mooie momenten voor.
Momenten waarop de spanning in de Zeister samenleving hoog opliepen.
Ik hoef die momenten niet te noemen, want we weten maar al te goed wat we daarmee bedoelen.
Juist op die momenten ging het erom dat we de verbinding tussen de lokale overheid en de Marokkaanse gemeenschap konden leggen.
Daarvoor was u altijd beschikbaar en aanspreekbaar.
En daarmee bent een zeer belangrijke schakel tussen verschillende bevolkingsgroepen in Zeist.
Uw optreden is altijd buitengewone constructief en u bent altijd bereid om het goede overleg te voeren.

Mijnheer Taffronti,
U heeft gedurende een periode van bijna dertig jaar met veel enthousiasme en passie uw rol als voorzitter van de Marokkaanse Moskee El Mottakien vervuld.
U was de pionier voor de emancipatie en integratie van de Marokkaanse gemeenschap in Zeist.
U heeft moeite met stigmatisering en onrecht. Dat raakt en emotioneert u vaak zichtbaar.
Die emotie is voor u de stimulans om mensen met elkaar in contact te brengen en elkaars gewoonten en vieringen samen te beleven.
Er is veel waardering voor uw inzet.
Daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Graag reik ik u de daarbij behorende versierselen uit.
(uitreiking en bloemen)

Mijnheer Kaouass,
U bent een ideale ambassadeur voor de Marokkaans Nederlandse gemeenschap.
U was de voortrekker van en nauw betrokken bij het organiseren van open dagen, groepsrondleidingen en andere evenementen.
U staat bekend om uw gastvrijheid.
‘Dienstbaar zijn’ is uw drijfveer en motto.
Sinds 2005 bent u penningmeester en bij de totstandkoming van de nieuwe moskee was dat een grote verantwoordelijkheid.

Naast uw activiteiten voor de Marokkaanse gemeenschap was u scheidsrechter bij voetbalvereniging Saestum en chauffeur op de Bibliobus van de Openbare Bibliotheek in Zeist.
Uw inzet voor de Zeister samenleving is bijzonder en waardevol.
Daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Graag ik u deze mooie onderscheiding uit.
(uitreiking en bloemen)

Intermezzo….
Vandaag bedanken we een indrukwekkend aantal bijzondere inwoners van Zeist voor hun grote inspanningen voor de samenleving.
Om recht te doen aan hen allemaal, gaan we nog een keer luisteren naar de Dixie Daddies.

 

Geachte heer drs. E.M. Komproe (55)
Fijn dat u er bent na zo’n zware operatie.
U was tot 2004 tandarts in IJsselstein, maar moest deze functie wegens gezondheidsredenen beëindigen.
Maar uw kwetsbare gezondheid en het feit dat u uw beroep niet meer kon uitvoeren, waren voor u geen reden om bij de pakken te gaan neerzitten.
Tijdens uw revalidatie in De Hoogstraat werd u regelmatig gevraagd door de stichting Cerebraal om uw ervaringsdeskundigheid over uw ziekte uit te dragen en te beschrijven.
Cerebraal is de landelijke patiëntenvereniging van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel.
Nog altijd bent u een zeer gedreven bestuurslid van de landelijke werkgroep.

Ook zet u zich in voor de belangenbehartiging van jonge mensen met kanker.
Met uw medische kennis en contactuele vaardigheden organiseert u regionale en landelijke lotgenotenbijeenkomsten.
En regelmatig weet men u te vinden om deel te nemen aan overlegorganen op het gebied van kwaliteit en zorg.

Ook binnen de Nederlandse Federatie van Kankerorganisaties (NFK) was u zeer actief in diverse platforms en commissies.
Altijd met als doel voor ogen om het patiëntenperspectief goed over het voetlicht te brengen.

Sinds 2010 bent u bovendien een gewaardeerd lid van de WMO-raad in Zeist.
Namens de Regio Utrecht Zuid-Oost hebt u ook geholpen bij de totstandkoming van de nieuwe opzet van het kaderprogramma waaraan de nieuwe WMO-wetgeving moet voldoen.

Mijnheer Komproe,
Met uw activiteiten in IJsselstein in de ouderraad van de CBS Groenvliet en bij de IJsselsteinse Vakantieontspanning erbij, is dit een indrukwekkende reeks vrijwilligerswerk op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
Ook u bent daardoor een voorbeeld voor velen.
Daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Graag reik ik de daarbij behorende versierselen aan u uit.
(uitreiking en bloemen)

 

Geachte mevrouw Van Loon, beste Lizzy (74)
U bent een bescheiden vrouw met een groot sociaal besef en inlevingsvermogen, altijd hartelijk, gastvrij en hulpvaardig.
Deze eigenschappen komen u goed van pas bij uw vrijwillige activiteiten.

Sinds 1999 bent u actief voor ’t Gilde Zeist.
Naast uw taak als gids, maakt u deel uit van het projectteam dat de rondwandelingen in de Gemeente Zeist organiseert.
De laatste jaren werkt u als coördinator tussen gidsen, deelnemers en ’t Gilde.
U bedenkt nieuwe rondwandelingen en verdiept u zeer serieus in de geschiedenis en de omgeving van de wandelingen.
Zo bent u een onmisbare schakel binnen dit project van ’t Gilde.

Binnen de Stichting KUBES bent u een geliefde begeleider bij de dag- en meerdaagse culturele excursies voor blinden en slechtzienden.
Waar juist de deelnemers ogen “te kort hebben” heeft u een vooruitziende en een helderziende blik.
U weet precies wat u hen moet vertellen over de omgeving en de kunstwerken.

Als vrijwilligster van de Stichting Vriendendienst gaf u taallessen aan allochtone vrouwen.
Ook heeft u zich in het kader van “Maatjesproject” veel jaren ingezet voor ondersteuning en begeleiding van sociaal zwakkeren in Zeist.
Daarnaast bent u actief voor de Evangelische Broedergemeente en het Utrechts Landschap.

Mevrouw Van Loon,
Volgens de mensen om u heen, bent u altijd bereid om de handen uit de mouwen te steken.
Zij hebben veel waardering voor uw warme uitstraling en uw grote betrokkenheid.
Het heeft Zijne Majesteit de Koning daarom behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje.
Graag reik ik de daarbij behorende versierselen aan u uit.
(uitreiking en bloemen)

 

Geachte mevrouw G.H. Oberink-Burgers (82)
Het is alweer lang geleden dat u vrijwilligster en bestuurslid werd bij Stichting Lis Hartel in Doorn.
Bij deze stichting hielp u kinderen met een beperking bij het berijden van een paard of pony.

In die zelfde tijd, in de jaren ’70, werd u actief lid van Vrouwen van Nu.
Toen heette dat nog de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen.
Ik heb laatst een bezoekje gebracht aan de website van Vrouwen van Nu.
Daar las ik dat de missie is: “de leefomgeving versterken met de kracht van vrouwen”.
Daar heeft u zich ruim 40 jaar met veel liefde voor ingezet.
Emancipatie en Educatie, met name voor allochtone vrouwen, vindt u zeer belangrijk.

Tijdens uw voorzitterschap gaf u niet alleen cursussen over allerlei zaken, maar u wist ook op originele wijze nieuwe leden aan te brengen.
Zo kreeg de aanbrenger van een nieuw lid een zelfgebakken appeltaart.
Het kan niet anders of het aantal leden moet in die tijd enorm zijn gegroeid!

Zieken kregen een kaartje, bezoekje of bloemetje en u stond aan de wieg van clubs als de tuinclub, de nordic walkingclubs etc.
Liep zo’n club eenmaal, dan richtte u uw aandacht op iets anders.

In 1994 was u betrokken bij het opzetten van de Zeister Senioren Zomerschool.
Deze zomerschool heeft 20 jaar bestaan.
Al die jaren was u één van de vrijwilligsters die de ouderen tijdens de stille vakantieperiode een afwisselend programma aanboden.

Sommige mensen blijven altijd actief.
U bent een van hen.
Want uw respectabele leeftijd weerhield u er niet van om in 2011 ook nog als vice-voorzitter toe te treden tot het Provinciaal Bestuur van Vrouwen van Nu Utrecht.

Mevrouw Oberink-Burgers,
U bent een zeer betrokken vrouw.

Niemand doet ooit vergeefs een beroep op u.
Mensen ervaren u al heel erg lang als een voortreffelijke en gewaardeerde vrijwilligster en bestuurder.
Daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van oranje Nassau.
Graag reik ik deze mooie onderscheiding aan u uit.
(uitreiking en bloemen)

Geachte heer Wemekamp (59)
Uw levenshouding bestaat uit het “uit de wind houden”.
Dat schrijven de ondersteuners die u hebben aangedragen voor dit prachtige lintje.
“Uit de wind houden”.
Voor een fietser als u heeft dat een dubbele betekenis.
U leert mensen te dienen in plaats van te verdienen; om initiatief te nemen waar velen afhaken; om het leven werkelijk wat mooier te maken, omdat het nodig is om een compleet mens te zijn.

Dit is een mooie volzin, die betrekking heeft op uw vrijwilligerswerk voor de protestantse Noorderlicht-wijkgemeente.
U hebt daar o.a. uw elektrotechnische achtergrond ingezet voor de digitalisering van het kerknet en de kerktelefoon.
Maar ook biedt u vrijwillig ICT ondersteuning bij motorclub Yamaha Diversion Club en bij Stichting United by Music.
Deze laatste stichting geeft mensen met een verstandelijke beperking de kans om zich muzikaal te ontwikkelen tot een niveau dat zij kunnen optreden.
U beheert instrumenten en apparatuur en zorgt ervoor dat deze klaar en getest zijn voor de pakweg 50 binnen- en buitenlandse shows.

Dit vraagt veel tijd en improvisatievermogen van u.

U bent een betrokken mens, maar probeert ook zoveel mogelijk anderen te betrekken.
Toen uw zus kwam naar woonzorgvoorziening Zuiderkruis verhuisde, u zich als oudste broer verantwoordelijk.
Maar u betrok ook de hele familie hierbij.
U meldde zich aan als vrijwilliger en zorgde ervoor dat uw zus en medehuisgenoten de kerkdienst konden bijwonen.
Na haar overlijden stopte dit niet.
Integendeel.
Nog altijd haalt u nog cliënten van woonzorgvoorziening Orionplein op voor het bijwonen van de kerkdienst.
Dit vrijwilligerswerk is van grote waarde voor zorginstellingen zoals Abrona.

Geachte heer Wemekamp,
Ik kom graag nog even terug op het citaat “u leert mensen te dienen in plaats van te verdienen”.
Uw ‘dienen’ heeft deze keer geresulteerd in ‘verdienen’.
Want het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van oranje Nassau.
Graag reik ik deze mooie onderscheiding aan u uit.
(uitreiking en bloemen)

Geachte heer P. van Willenswaard (81)
In 1970 verhuisde u naar Zeist, naar de Oranje Nassaulaan, precies tegenover de Thomaskerk.
Al snel wist de predikant van toen, dominee Vuijst, u te betrekken bij de activiteiten in deze wijkgemeente.
Vanaf dat moment vervulde u verschillende functies.
Zoals bezoeker, diaken en ouderling/kerkrentmeester.
Vooral als kerkrentmeester was u van onschatbare waarde voor de Thomaskerkgemeente.
U was verantwoordelijk voor het beheer van het kerkgebouw en altijd bereid om klusjes op te pakken.

In de laatste jaren werd er veel beslag op uw vrije tijd gelegd.
Door de terugloop van het aantal kerkbezoekers werd het nodig om aansluiting te zoeken bij een geschikte wijkgemeente.
U had een luisterend oor voor zowel de voor- als de tegenstanders.
Bezwaarprocedures, extra wijkavonden en vele kerkenraadsvergaderingen verder, viel het besluit om samen te gaan met de Noorderlichtgemeente.
Dit proces vergde veel tact en geduld van u.
Daarbij zocht u altijd op een positieve wijze naar de juiste oplossing.
In juni vorig jaar was de laatste dienst in de Thomaskerk.
Dat ging u aan het hart.
Meer dan 40 jaar was u de centrale figuur in deze wijkgemeente.

Ook was u ruim 10 jaar lid van de deelnemersraad van het Pensioenfonds Vliegens Personeel van de KLM namens de boordwerktuigbouwkundigen.
Als kundig en kritisch lid behartigde u de belangen van de gepensioneerden.

Mijnheer Van Willenswaard,
U bent een gedreven en betrokken mens, die veel van zijn vrije tijd inzet voor anderen.
Er is veel waardering voor uw jarenlange inzet.
Daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benomen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Graag reik ik u de daarbij behorende versierselen uit.
(uitreiking en bloemen).

Afsluiting
Beste dames en heren,

We zijn aan het einde gekomen van onze “Koninklijke reeks”.
De gedecoreerden zijn bekomen van de schrik en zitten hier nu op hun beurt te stralen.
Er is vandaag een kroon op hun werk gezet.
En ook een beetje op al uw inspanningen om dit voor elkaar te krijgen.
Morgen gaat iedereen die vandaag is geridderd, ongetwijfeld gewoon weer aan de slag met hun bijzondere werk.
Niet omdat het van hen wordt gevraagd, maar omdat ze het belangrijk vinden om te doen wat ze doen.
Daarvoor wil ook ik grote waardering uitspreken.
Uw inspanningen voor onze samenleving doen ertoe.

U allen bedankt ik voor uw komst en uw inzet en belangstelling voor deze bijzondere inwoners van Zeist.

Ik nodig u van harte uit om zo dadelijk een glaasje te drinken.
Graag wil ik nog enkele mensen bedanken voor hun bijdrage aan deze morgen:
De Dixie Daddies en de organist voor hun muzikale bijdrage.
En de gastheer, de heer Timo Bekker van de Evangelische Broedergemeente, die samen met alle vrijwilligers ons voortreffelijk voorzien van een drankje en een hapje.

En voor maandag 27 april wens ik u een mooie Koningsdag toe.

Laten we ter afsluiting couplet 1 & 6 van het Wilhelmus zingen.
Daarna nodig ik graag de gedecoreerden uit om naar voren te komen voor een mooie groepsfoto.

Mag ik u vragen te gaan staan.

(Dank u wel)
 

Lintjes Heuvelrug

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen ter gelegenheid van de Algemene Gelegenheid 2015 – vrijdag 24 april om 10.00 uur in Hotel/Conferentiecentrum Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, Doorn. De groepsfoto kan gemaakt worden tussen ongeveer 11.00 – 11.15 uur.

De heer L.L.B. Schutijser, woonachtig in Driebergen-Rijsenburg, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich vanaf 1974 ingezet voor de samenleving.
Verzorgen van Technische voorzieningen Heerenwegen, Bovenwegen en Finspong in Zeist en Huize Beukenstein, Sparrenheide en Arco Hove in Driebergen-Rijsenburg en voor de patiënten in het Zeister Lorentz Ziekenhuis
(Hoofd)technicus en presentator en tevens bestuurslid Driebergse Ziekenomroep (DZO) ten behoeve van radio- en tv-uitzendingen

Mevrouw N. Schravesande-van der Zee, woonachtig in Driebergen-Rijsenburg, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich vanaf 1970 ingezet voor de samenleving.
Interim-voorzitter en bestuurslid PR Comité Open Monumentendag Driebergen-Rijsenburg
Initiatiefnemer/fusiebegeleider/inleider films van Filmhuis Parklaan
Wachendorff
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Kinderboerderij ’t Woelige Nest
Bestuurs- en andere functies, waaronder voorzitterschap van Soroptimist International Club Utrechtse Heuvelrug
Voorzitter/raadslid/wethouder voormalige plaatselijke politieke partij PH’70/PDR

Mevrouw W. Loudon-Barnaart, woonachtig in Driebergen-Rijsenburg, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich vanaf 1990 ingezet voor de samenleving.
Fondsenwerving voor de Stichting Steun het Emma Kinderziekenhuis en nadien bestuurslid van het Emma Kinderziekenhuis
Was mede-oprichtster en bestuurslid van de Waterberg Welfare Society (“WWS”) en is bestuurslid van de Waterberg Welfare Society Trust (“WWST”)

Mevrouw W.A.A. van Oortmerssen, woonachtig in Driebergen-Rijsenburg, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich vanaf 1990 ingezet voor de samenleving.
Vrijwilliger Telefonische Hulpverlening
Vrijwilliger Parklaankerk
Deelnemer aan Toneelgezelschap Jacobgroep

De heer W.G.F. Cassee, woonachtig in Driebergen-Rijsenburg, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich vanaf 1983 ingezet voor de samenleving.
Cursussen en trainingen JOVD District West
Voorzitter Kennisinstituut Zelfstandig Ondernemerschap (KIZO)
Vice voorzitter European Forum of Independent Professionals (EFIP)
Lid werkgroep zwembad/initiatiefnemer Stichting Combinatiefuncties Brede School Utrechtse Heuvelrug en Omstreken/mede oprichter van Heuvelrug Sport Initiatief
Vice voorzitter Platform Zelfstandige Ondernemers
Vice voorzitter/voorzitter Sportfederatie Driebergen-Rijsenburg
Vrijwilliger bij hockeyvereniging Shinty
Lid Quintes Introductie Commissie (Quic) en lid Raad van Beroep Quintes
technische voorzieningen voor zorgcentrum Beukenstein
(hoofd)technicus en presentator en tevens bestuurslid Driebergse Ziekenomroep (DZO) ten behoeve van radio- en tv-uitzendingen

De heer W.E. Pieters, woonachtig in Leersum, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich vanaf 1993 ingezet voor de samenleving.
Secretaris en archivaris van de Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging
Voorzitter Country Hunters
Voorzitter renovatiecommissie Landgoed Zuylestein

De heer R.B. van Barneveld, woonachtig in Leersum, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich vanaf 1978 ingezet voor de samenleving.
Diaken binnen de kerkenraad Michaelkerk in Leersum
Lid en bassist van de Koninklijke Harmonie in Doorn
Lid van de Doornse Historische Vereniging “Thorheim”

De heer A.A. van Leeuwen, woonachtig in Leersum, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich vanaf 1976 ingezet voor de samenleving.
Voorzitter Commissie van Beheer Gereformeerde Kerk Linschoten
Bestuurslid van de Stichting Heuvelrug Sport Initiatief
Voorzitter WMO-raad Utrechtse Heuvelrug
Voorzitter jeugdcommissie tennisvereniging Larsheim
Diverse bestuursfuncties Kiwanis Club Amerongen-Leersum
Diaken van de gereformeerde kerk in Leersum

De heer J.C.L. Beuckens, woonachtig in Doorn, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich vanaf 1976 ingezet voor de samenleving.
Vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Doorn
Vrijwilliger van de Taakgroep Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente in Doorn
Vrijwilliger voor het College van Kerkrentmeesters
Maatschappelijk begeleider bij Vluchtelingen werkgroep Utrechtse Heuvelrug
Bestuurslid voor jongerenwerk bij Christelijke Jongeren Verbond (CJV/) Young Men’s Christian Association (YMCA) en Stichting Begeleiding Christelijk Jeugd- en Jongerenwerk Katwijk (SBJJK)

Mevrouw N. Stadhouders-Goudkade, woonachtig in Doorn, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich vanaf 1983 ingezet voor de samenleving.
Vrijwilligerswerk St. Maartenparochie, locatie de St. Martinus
Koster bij de vieringen in Huize Beatrix in Doorn
Vrijwilliger Huize Beatrix in Doorn
Commissaris van Toezicht Koninklijke Harmonie Doorn

De heer P.G. van Dongen, woonachtig in Amerongen, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich vanaf 1972 ingezet voor de samenleving.
Voetbalvereniging Door Vriendschap Sterk Amerongen DVSA
Oprichter en voorzitter Zaalvoetbal Amerongen (ZVTA)
Voorzitter Vogelvereniging De Heuvelrug

De heer Th.E.J. Joosten, woonachtig in Amerongen, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich vanaf 1996 ingezet voor de samenleving.
Secretaris bestuur Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Actief lid en voormalige voorzitter Rotary Scherpenzeel Woudenberg
Bestuurslid en klankbord voor huidig bestuur stichting Dutch Green Building Council (DGBC)
Voorzitter Comité Open Monumentendag Amerongen én Amerongen Monumentaal
Bestuurslid en Commissaris Stichting Bouw Research (SBR-curnet)
Initiatiefnemer en voorzitter INBO foundation

Mevrouw E.C.A. Bouman, woonachtig in Amerongen, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich vanaf 1973 ingezet voor de samenleving.
Vrijwilliger EHBO Amerongen
Vrijwilliger Nederlandse Patiëntenvereniging afdeling Amerongen, Leersum en Overberg.

Opening fietsenstalling bushalte Jordanlaan

(ingezonden door gem Zeist)

 

De fietsenstalling bij bushalte Jordanlaan in Zeist is vernieuwd en uitgebreid. De stalling is al even in gebruik maar wordt donderdag 23 april om 16:00 uur feestelijk geopend door wethouder Roy Luca.

 

“Ik ben blij dat deze nieuwe fietsenstalling er is. Het stimuleert de combinatie van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. Door het groen rond de stalling zorgt het geheel voor een netter straatbeeld,” zegt Luca. De stalling is het resultaat van een goede samenwerking tussen omwonenden, scholen, belangenverenigingen, de provincie Utrecht en de gemeente Zeist.

 

Van 150 naar 390 fietsklemmen

Bushalte Jordanlaan aan de Utrechtseweg is een veelgebruikte halte. Er stoppen per uur wel twintig bussen. Om de halte toegankelijker te maken, is de naastgelegen fietsenstalling compleet vernieuwd met 390 fietsenklemmen. De extra fietsklemmen zorgen voor genoeg ruimte voor het parkeren. De gemeente hoopt hiermee dat verkeerd gestalde fietsen in het gebied verleden tijd zijn.

 

Fietskluizen

Naast de extra fietsklemmen komen er ook acht fietskluizen. Met de ov-chipkaart is het mogelijk om 24 uur lang gratis een fiets in de kluis te parkeren. Daarna kost het €0,50 per dag. Het betreft een proef van de Provincie Utrecht en de gemeente Zeist. Zeist is de eerste gemeente in Nederland met fietskluizen.

 

Meer plannen voor fietsers

Naast het uitbreiden van deze stalling wordt er in de gemeente Zeist veel voor fietsers verbeterd. Kijk voor meer informatie op www.zeist.nl/fietsen.

Drie topzangers in acoustic session op 3 mei in Amerongen

(ingezonden door Peter Filius)
Van New York New York tot Rather Be
Zondag 3 mei a.s. staat restaurant Buitenlust in Amerongen in het teken van een acoustic session waar zowel oud als jong aan zijn trekken komt. De band Filius & Friends begeleidt in acoustische setting drie zeer verschillende topzangers die bekend zijn geworden op televisie. Zij vertolken op geheel eigen wijze bekende nummers.
Peter Douglas, de Nederlandse Frank Sinatra, won de Soundmixshow in 1987. Sindsdien heeft hij carrière gemaakt in binnen- en buitenland. Ray Klaassen veroverde de harten van de jury van The Voice of Holland, trad regelmatig op in uitzendingen van Jeroen van Inkel en werkt tegenwoordig als singer-songwriter. Hij zal onder meer zijn meest recente hit ‘Het licht’ zingen. En ‘last but nog least’ de charmante Wiep Laurenssen, ook bekend van The Voice of Holland, onder meer met het nummer Oughta Know van Alanis Morissette.
Filius & Friends
De artiesten worden begeleidt door Filius & Friends. Dit is een initiatief van saxofonist Peter Filius. Hij speelt met muzikanten die muziek in hun genen hebben en in wisselende samenstellingen spelen tijdens allerlei muzikale gelegenheden als festivals, bedrijfsfeesten en huiskamerconcerten. Filius & Friends bestaat op 3 mei naast Peter Filius uit: Ron Nieuwerf, hij legt een warme basis op zijn 7-snarige akoestische gitaar samen met Tom Blokhuis op contrabas. Joost Koppert staat garant voor het subtiele maar stevige en swingende ritme.
De diversiteit van zangers maakt de acoustic session een ‘must go’ voor zowel jazz- als popliefhebbers. Kaarten voor het optreden zijn voor € 7,50 te koop via Restaurant Buitenlust, tel 0343-451692 of www.buitenlust-amerongen.nl. Wil je het optreden gezellig afsluiten? Blijf dan eten samen met de muzikanten. Voor € 25,50 heb je zowel een entreekaart als een driegangen keuzemenu.
De acoustic session is van 15.00 tot 17.30 uur en vindt plaats in restaurant Buitenlust, Burg. Jhr. H v.d. Boschstraat 13 in Amerongen.
Kijk voor meer informatie en reserveringen over Filius & Friends op: http://pfilius.wix.com/filius-and-friends#!session/co7h