Provinciale Staten geïnstalleerd

Start van nieuwe Statenperiode
 

(ingezonden door Prov Utrecht)

De 49 gekozen leden van Provinciale Staten zijn tijdens de eerste officiële vergadering geïnstalleerd door de commissaris van de Koning. Zij vormen de komende vier jaar het Utrechts parlement en besturen de provincie.
De eed of belofte werd door ieder Statenlid afgelegd. Willibrord van Beek, de commissaris van de Koning, wees de kersvers benoemde Statenleden op hun drie taken; het vaststellen van beleidskaders, het bewaken van de uitvoering van het beleid van Gedeputeerde Staten en het vertegenwoordigen van de inwoners. “Het is aan u om met name de maatschappelijke vraagstukken naar binnen te halen, door contact met de burger, gemeenten, instellingen en bedrijven te leggen”, aldus Van Beek. Verder riep de commissaris op om het onderscheid tussen oppositie en coalitie niet dominant te laten zijn en juist het debat in de Staten zijn werk te laten doen. “Laten wij het gezamenlijk doen voor onze inwoners.”
Nieuwe periode
De nieuwe Statenperiode 2015-2019 gaat met deze installatie van start. Op 13 april vinden de eerste commissievergaderingen plaats en tijdens de Provinciale Statenvergadering van donderdag 30 april worden de eerste besluiten genomen. Op 26 mei staat de leden van Provinciale Staten een bijzondere taak te wachten. Dan mogen zij samen met de Statenleden uit alle andere provincies de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal kiezen.

Water Natuurlijk weer de grootste partij in De Stichtse Rijnlanden

(ingezonden door Water Natuurlijk)

Water Natuurlijk heeft 6 zetels behaald bij de waterschapsverkiezingen voor De Stichtse Rijnlanden en neemt als grootste fractie in het nieuwe Algemeen Bestuur het initiatief voor de coalitieonderhandelingen. Dat proces is gestart op zaterdag 21 maart met een plenaire bijeenkomst van alle lijsttrekkers. Tijdens die bijeenkomst is ook Maria Wiebosch voorgesteld, die als informateur komende weken gesprekken gaat voeren met de fracties. Joke Leenders wordt de fractievoorzitter van Water Natuurlijk.

Van de lijst van Water Natuurlijk zijn onderstaande kandidaten gekozen in het Algemeen Bestuur van het waterschap:
1) Guus Beugelink, Wijk bij Duurstede (demissionair Hoogheemraad)
2) Joke Leenders, Zeist (fractievoorzitter)
3) Jos Jansen, Houten (penningmeester)
4) Harmke van Dam, Utrecht (secretaris)
5) Els Otterman, Bunnik
6) Carlo Rutjes, Utrecht

Guus Beugelink: “Heel veel dank gaat uit naar alle kiezers, die er in meerderheid welbewust voor hebben gekozen om niet op een traditionele politieke partij te stemmen, maar op zoek zijn gegaan naar vernieuwing. Dus ipv horizontaal te stemmen – voor Provinciale Staten VVD of PvdA, dus voor waterschap ook VVD of PvdA – is men bewust op zoek gegaan naar een alternatief. En dat heeft men gevonden in Water Natuurlijk”.

Maria Wiebosch is aangesteld als de informateur voor de coaltieonderhandelingen.
De planning van die gesprekken is er op gericht om op 22 april in de eerste vergadering van het nieuwe Algemeen Bestuur een nieuw college te kunnen presenteren en te installeren. Of dat gaat lukken is afhankelijk van de stroomversnellingen en de weerstanden die er onderweg blijken te zijn.
Ook landelijk is Water Natuurlijk met 89 zetels de grootste partij in de 23 waterschappen.

Water Natuurlijk HDSR voor innovatieve waterzuivering

(ingezonden door Water Natuurlijk)

Houten, 9 maart 2015
Water Natuurlijk HDSR voor innovatieve waterzuivering
Marjan Minnesma, directeur van de Urgenda en drie maal verkozen tot duurzaamste Nederlander, vindt dat ”Water Natuurlijk hart heeft voor duurzaamheid en innovatieve ontwikkelingen. Daarnaast zijn natuurlijk droge voeten en bescherming tegen het water en veilige dijken en schoon (oppervlakte) water heel belangrijke aandachtpunten”. Daarom is er ter gelegenheid van de waterschaps verkiezingen een campagnefilmpje gemaakt met Marjan en Guus Beugelink, lijsttrekker van Water Natuurlijk De Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Guus: “Ik ben erg blij met de ondersteuning van Urgenda en Marjan Minnesma. Onze doelstellingen sluiten mooi op elkaar aan. En RWZI’s zijn een bron van allerlei spannende innovaties en bieden daardoor veel mogelijkheden tot verduurzaming.”

Het filmpje is tijdens de landelijke start van de waterschapsverkiezingscampagne van Water Natuurlijk in het Watermuseum te Arnhem live gegaan. De lijsttrekker van Water Natuurlijk en huidig loco-dijkgraaf HDSR, Guus Beugelink, geeft in het filmpje een rondleiding aan Marjan. Beiden geven het belang aan van keuzes en mogelijkheden van duurzame rioolwaterzuivering zoals bijvoorbeeld in Nieuwegein/IJsselstein en Utrecht.
Marjan geeft daarbij een advies voor 18 maart…

Water Natuurlijk HDSR nodigt u uit om het campagnefilmpje van Water Natuurlijk te bekijken. www.youtube.com/watch?v=GUn-kelAuR0
 

CDA zet initatiefnemers tunnel Maarsbergen in het zonnetje

(ingezonden door CDA)


 
Vandaag ging lijsttrekker Mirjam Maasdam op bezoek bij Jan Huyser en Ruud Hartvelt, de initiatiefnemers van de tunnel in Maarsbergen. Dit is bij uitstek een initiatief van betrokken burgers dat als voorbeeld kan dienen hoe projecten en knelpunten in onze provincie aangepakt kunnen worden. Een initiatief van onderop en niet van bovenaf opgelegd door de overheid.

De heren Huyser en Hartvelt hebben vanaf het begin draagvlak gezocht en gevonden bij de Maarsbergse bevolking en zijn de dialoog aangegaan met de gemeente en provincie en andere betrokken organisaties.
Doorzettingsvermogen gekoppeld aan visie en overtuigingskracht van beide heren hebben uiteindelijk geresulteerd in een breed gedragen ontwerp.

Zoals Mirjam Maasdam het bij de ontmoeting verwoordde: “dit is nu een voorbeeld samenwerking tussen betrokken inwoners en de overheid, waarbij het initiatief bij de burgers ligt en de overheid ondersteunt en faciliteert”.
Voor het CDA is dit een aanpak die navolging verdient en waaraan het CDA haar volledige steun verleent.
 

SGP pakt provinciale uitdaging op en tourt door de provincie

(ingezonden door SGP)

6 maart 2015

Utrecht – Bent u binnenkort op straat? Grote kans dat u een oranje invasie tegenkomt! De Utrechtse provinciale SGP gaat op pad en wil zichtbaar maken waarom een stem op de SGP een goede stem is en het Beste voor Utrecht. Daarnaast krijgen zo de provinciale verkiezingen de nodige aandacht. Ze zijn in de hele provincie te vinden en delen zakjes zaad uit voor een bloeiende provincie: want daar staat de SGP voor!.
Zaterdag 7 en 14 maart trekt de SGP met een SGP bus en de eigen hybride campagneauto door de provincie. Er worden diverse plaatsen bezocht. Op 7 maart worden Woerden, Houten, Stichtse Vecht, Bunschoten-Spakenburg en Leusden bezocht, op 14 maart Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Renswoude, Veenendaal en Rhenen). Ook landelijke politici doen hierbij mee. Zo is 7 maart Roelof Bisschop (Tweede Kamerlid) aanwezig en 14 maart Peter Schalk (lijsttrekker Eerste Kamer).

Deze Utrechtse partij heeft haar plannen samengevat in tien speerpunten. Ze vormen de kern van het gewenste beleid. Zo wil de SGP geen grootschalige windenergie, dus geen windmolens. Ook maakt de SGP zich sterk voor een bus in kleine kernen zodat deze goed bereikbaar blijven. Daarnaast wil de SGP werkgelegenheid stimuleren en zorgen voor een vitaal platteland en veilige provinciale wegen. ‘’Er is genoeg te doen, we zien veel uitdagingen liggen en pakken graag de handschoen op’’, aldus lijsttrekker Gijs van Leeuwen die een nieuwkomer is in het provinciale bestuur en met een frisse blik naar het provinciaal beleid kijkt.

De SGP organiseert ook vier eigen regiobijeenkomsten. Hiernaast wordt deelgenomen aan zo’n 15 andere debatten, zoals het NOS-debat van maandag 2 maart waar Gijs van Leeuwen als enige Utrechtse kandidaat aan deelnam. Twee regiobijeenkomsten waren al een groot succes, 13 maart bent u welkom in Veenendaal en 16 maart in Zeist. In Zeist spreken onder andere Elbert Dijkgraaf (Tweede Kamerlid) en enkele lokale en provinciale politici. Kijk ook eens op www.hetbestevoorutrecht.nl voor alle informatie.

Water Natuurlijk HDSR maakt campagnefilm

(ingezonden door Water Natuurlijk)

Water Natuurlijk HDSR maakt campagnefilm met Marjan Minnesma van Stichting Urgenda.

Op 18 februari verwelkomde Guus Beugelink Marjan Minnesma op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van De Stichtse Rijnlanden in Nieuwegein. Marjan Minnesma, directeur van de Stichting Urgenda, is 3 keer op rij uitgeroepen als de duurzaamste Nederlander. Guus Beugelink is lijsttrekker van Water Natuurlijk en loco-dijkgraaf van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).
Speerpunten in het programma van Water Natuurlijk zijn o.a. innovatie en duurzaamheid.
Kerntaak van een waterschap is het zuiveren van rioolwater. Tijdens het werkbezoek aan de zuiveringsinstallatie wisselden beiden van gedachten en werden opnamen gemaakt voor een campagnefilmpje voor de waterschapsverkiezingen van 18 maart a.s.

Marjan: ”Water Natuurlijk heeft hart voor duurzaamheid en innovatie. Daarnaast zijn natuurlijk droge voeten, veilige dijken en schoon (oppervlakte)water heel belangrijk.”

Guus: “Ik ben erg blij met de ondersteuning van Urgenda en Marjan Minnesma. Onze doelstellingen sluiten mooi op elkaar aan. En RWZI’s zijn een bron van allerlei spannende innovaties en bieden daardoor veel mogelijkheden tot verduurzaming.”

Deze RWZI mag zich Energiefabriek noemen omdat ze meer energie produceert dan ze zelf gebruikt. Die energie wordt geproduceerd uit het biogas dat ontstaat na vergisting van het slib uit het afvalwater. Dat biogas wordt via een gasmotor omgezet in elektriciteit en warmte, die beide op de RWZI worden gebruikt Marjan verbaasde zich er over dat er zo veel stroom wordt geproduceerd als 1100 huishoudens per jaar gebruiken.

In het hart van Utrecht staat een 60 jaar oude RWZI. Die is versleten; per 2019 moet er een nieuwe in bedrijf worden genomen. Water Natuurlijk vindt dat dit uitgelezen kansen biedt voor de toepassing van nieuwe technieken. Er wordt onderzoek gedaan naar de terugwinning van grondstoffen (fosfaat, alginaat, cellulose) uit het afvalwater. Verder wordt er in een Nereda® proefopstelling onderzoek gedaan naar een zuiveringsmethode die veel milieuvriendelijker is en qua oppervlakte veel minder ruimte inneemt.
Marjan Minnesma is blij dat Water Natuurlijk al deze nieuwe technologische ontwikkelingen omarmt. Marjan: “Stemmen op Water Natuurlijk helpt dus om Nederland te verduurzamen. Dat past mooi in de toekomstvisie van Urgenda.”

Het filmpje, dat wordt gemaakt door Innovatie.tv, gaat op 4 maart via You Tube Water Natuurlijk live tijdens de landelijke start van de verkiezingscampagne van Water Natuurlijk in Arnhem.
 

Columns PS’2015; Christenunie: Statenverkiezingen, lekker belangrijk

Hillridge vroeg alle partijen die meedoen aan de PS’15 verkiezingen een lokale kandidaat een column te laten schrijven, toegespitst op lokale zaken. De zesde column is die van de Driebergenaar Kees Kranenburg, nr 3 van de Christenunie.

“Columns PS’2015; Christenunie: Statenverkiezingen, lekker belangrijk” verder lezen

Start verkiezingscampagne met lichtprojectie op provinciehuis Utrecht

(ingezonden door provincie Utrecht)

Maandag 2 maart is de Utrechtse verkiezingscampagne voor de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart officieel van start gegaan. Met het aanzetten van een grote lichtprojectie op het provinciehuis in Utrecht is het startsein gegeven voor de opkomstbevorderende verkiezingscampagne ‘Wat stem jij? Kies jouw Utrecht!’.
De provincie laat ook op haar eigen gebouw de komende weken zien dat er echt wat te kiezen valt en adviseert bewust een stem uit te brengen. Op de website www.kiesjouwutrecht.nl kunnen meerdere kies-hulpen worden geraadpleegd en zijn onder andere de standpunten van de politieke partijen te lezen over provinciale onderwerpen.
De campagne wordt zichtbaar op stations, langs wegen, op bussen, in regionale en lokale kranten en ook op internet zullen de verkiezingen op 18 maart onder de aandacht worden gebracht. Er komen veel mogelijkheden om de lijsttrekkers van de politieke partijen te ontmoeten: op markten en in uiteenlopende debatten. In het weekend van 7/8 maart zendt RTV-Utrecht een lijsttrekkersdebat uit. Een overzicht van veel verkiezingsactiviteiten zijn te vinden op de website kiesjouwutrecht.nl.
Vier nieuwe politieke partijen en twee extra zetels
Er doen deze verkiezingen in totaal 15 partijen mee aan de Provinciale Statenverkiezingen, inclusief 4 nieuwe politieke partijen. Het inwonersaantal van de provincie Utrecht is gestegen, dus het aantal zetels in Staten wordt verhoogd van 47 naar 49 zetels. De uitslag van de verkiezingen op 18 maart bepaalt de zetelverdeling.
Kiezen voor Provinciale Staten én de Waterschappen
Bijzonder dit jaar is dat er gecombineerde verkiezingen zijn. Inwoners van alle provincies ontvangen twee stempassen en kunnen kiezen voor Provinciale Staten én het bestuur van hun waterschap. In provincie Utrecht zijn vier waterschappen. Op de stempassen voor de Waterschapsverkiezingen en Provinciale Staten, die kiesgerechtigden uiterlijk vier maart ontvangen van hun gemeente, staat voor welke waterschap er een stem mag worden uitgebracht.

VVD lanceert verkiezingsprogramma-app

(ingezonden door VVD)

“Wat heeft de VVD voor de Provincie Utrecht gedaan” is vanaf heden te bekijken op onze website.
Tijdens de succesvolle campagne aftrap op woensdag 25 februari in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg heeft VVD lijsttrekker voor de Provinciale Staten, Arthur Kocken, in aanwezigheid van onder andere minister Stef Blok de speciale webpagina http://vvdpsutrecht.nl/op-de-kaart/ onthult. Kiezers kunnen zo heel duidelijk op de Provinciekaart zien wat de VVD in de afgelopen vier jaar heeft neergezet en wat er in hun gemeente is veranderd/gaat veranderen, middels een klik op een piketpijltje.

Campagneleider Yvonne Bottema presenteerde aan het eind van de avond nog een noviteit. Voor het eerst in Nederland is een verkiezingsprogramma als app beschikbaar: VVD Koersvast! Dit is de vierde wijze voor de kiezer om kennis te nemen van het VVD-programma: via de campagnewebsite, de te downloaden versie in pdf, de luisterversie en nu dus voor smartphones in de app-store.
Lijsttrekker Arthur Kocken: “De VVD vindt het belangrijk dat inwoners kennis kunnen nemen van wat we beloofd en bereikt hebben, waar belastinggeld op is ingezet. Dat wordt nu op de website zichtbaar. Mensen kunnen zien wat de provincie voor hun eigen omgeving betekent. En met de app erbij kunnen mensen wanneer en hoe het ze zelf uitkomt kennis nemen van ons programma. Dat past bij een partij die zich in de afgelopen jaren zo heeft ingezet voor innovatie.”

Columns WTSCHP’15; Sober en doelmatig

Hillridge vroeg alle partijen die meedoen aan de verkiezingen voor het Waterschap een lokale kandidaat een column te laten schrijven, toegespitst op lokale zaken. De vierde column is van Doornaar Reinout Woittiez, Lijsttrekker VVD-lijst Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

“Columns WTSCHP’15; Sober en doelmatig” verder lezen

Columns PS’15. PvdD: Utrecht, hou vast aan je idealen

Hillridge vroeg alle partijen die meedoen aan de PS’15 verkiezingen een lokale kandidaat een column te laten schrijven, toegespitst op lokale zaken. In de derde column Hiltje Keller, lijsttrekker Partij voor de Dieren

“Columns PS’15. PvdD: Utrecht, hou vast aan je idealen” verder lezen