Water Natuurlijk weer de grootste partij in De Stichtse Rijnlanden

(ingezonden door Water Natuurlijk)

Water Natuurlijk heeft 6 zetels behaald bij de waterschapsverkiezingen voor De Stichtse Rijnlanden en neemt als grootste fractie in het nieuwe Algemeen Bestuur het initiatief voor de coalitieonderhandelingen. Dat proces is gestart op zaterdag 21 maart met een plenaire bijeenkomst van alle lijsttrekkers. Tijdens die bijeenkomst is ook Maria Wiebosch voorgesteld, die als informateur komende weken gesprekken gaat voeren met de fracties. Joke Leenders wordt de fractievoorzitter van Water Natuurlijk.

Van de lijst van Water Natuurlijk zijn onderstaande kandidaten gekozen in het Algemeen Bestuur van het waterschap:
1) Guus Beugelink, Wijk bij Duurstede (demissionair Hoogheemraad)
2) Joke Leenders, Zeist (fractievoorzitter)
3) Jos Jansen, Houten (penningmeester)
4) Harmke van Dam, Utrecht (secretaris)
5) Els Otterman, Bunnik
6) Carlo Rutjes, Utrecht

Guus Beugelink: “Heel veel dank gaat uit naar alle kiezers, die er in meerderheid welbewust voor hebben gekozen om niet op een traditionele politieke partij te stemmen, maar op zoek zijn gegaan naar vernieuwing. Dus ipv horizontaal te stemmen – voor Provinciale Staten VVD of PvdA, dus voor waterschap ook VVD of PvdA – is men bewust op zoek gegaan naar een alternatief. En dat heeft men gevonden in Water Natuurlijk”.

Maria Wiebosch is aangesteld als de informateur voor de coaltieonderhandelingen.
De planning van die gesprekken is er op gericht om op 22 april in de eerste vergadering van het nieuwe Algemeen Bestuur een nieuw college te kunnen presenteren en te installeren. Of dat gaat lukken is afhankelijk van de stroomversnellingen en de weerstanden die er onderweg blijken te zijn.
Ook landelijk is Water Natuurlijk met 89 zetels de grootste partij in de 23 waterschappen.

Water Natuurlijk HDSR voor innovatieve waterzuivering

(ingezonden door Water Natuurlijk)

Houten, 9 maart 2015
Water Natuurlijk HDSR voor innovatieve waterzuivering
Marjan Minnesma, directeur van de Urgenda en drie maal verkozen tot duurzaamste Nederlander, vindt dat ”Water Natuurlijk hart heeft voor duurzaamheid en innovatieve ontwikkelingen. Daarnaast zijn natuurlijk droge voeten en bescherming tegen het water en veilige dijken en schoon (oppervlakte) water heel belangrijke aandachtpunten”. Daarom is er ter gelegenheid van de waterschaps verkiezingen een campagnefilmpje gemaakt met Marjan en Guus Beugelink, lijsttrekker van Water Natuurlijk De Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Guus: “Ik ben erg blij met de ondersteuning van Urgenda en Marjan Minnesma. Onze doelstellingen sluiten mooi op elkaar aan. En RWZI’s zijn een bron van allerlei spannende innovaties en bieden daardoor veel mogelijkheden tot verduurzaming.”

Het filmpje is tijdens de landelijke start van de waterschapsverkiezingscampagne van Water Natuurlijk in het Watermuseum te Arnhem live gegaan. De lijsttrekker van Water Natuurlijk en huidig loco-dijkgraaf HDSR, Guus Beugelink, geeft in het filmpje een rondleiding aan Marjan. Beiden geven het belang aan van keuzes en mogelijkheden van duurzame rioolwaterzuivering zoals bijvoorbeeld in Nieuwegein/IJsselstein en Utrecht.
Marjan geeft daarbij een advies voor 18 maart…

Water Natuurlijk HDSR nodigt u uit om het campagnefilmpje van Water Natuurlijk te bekijken. www.youtube.com/watch?v=GUn-kelAuR0
 

Water Natuurlijk HDSR maakt campagnefilm

(ingezonden door Water Natuurlijk)

Water Natuurlijk HDSR maakt campagnefilm met Marjan Minnesma van Stichting Urgenda.

Op 18 februari verwelkomde Guus Beugelink Marjan Minnesma op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van De Stichtse Rijnlanden in Nieuwegein. Marjan Minnesma, directeur van de Stichting Urgenda, is 3 keer op rij uitgeroepen als de duurzaamste Nederlander. Guus Beugelink is lijsttrekker van Water Natuurlijk en loco-dijkgraaf van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).
Speerpunten in het programma van Water Natuurlijk zijn o.a. innovatie en duurzaamheid.
Kerntaak van een waterschap is het zuiveren van rioolwater. Tijdens het werkbezoek aan de zuiveringsinstallatie wisselden beiden van gedachten en werden opnamen gemaakt voor een campagnefilmpje voor de waterschapsverkiezingen van 18 maart a.s.

Marjan: ”Water Natuurlijk heeft hart voor duurzaamheid en innovatie. Daarnaast zijn natuurlijk droge voeten, veilige dijken en schoon (oppervlakte)water heel belangrijk.”

Guus: “Ik ben erg blij met de ondersteuning van Urgenda en Marjan Minnesma. Onze doelstellingen sluiten mooi op elkaar aan. En RWZI’s zijn een bron van allerlei spannende innovaties en bieden daardoor veel mogelijkheden tot verduurzaming.”

Deze RWZI mag zich Energiefabriek noemen omdat ze meer energie produceert dan ze zelf gebruikt. Die energie wordt geproduceerd uit het biogas dat ontstaat na vergisting van het slib uit het afvalwater. Dat biogas wordt via een gasmotor omgezet in elektriciteit en warmte, die beide op de RWZI worden gebruikt Marjan verbaasde zich er over dat er zo veel stroom wordt geproduceerd als 1100 huishoudens per jaar gebruiken.

In het hart van Utrecht staat een 60 jaar oude RWZI. Die is versleten; per 2019 moet er een nieuwe in bedrijf worden genomen. Water Natuurlijk vindt dat dit uitgelezen kansen biedt voor de toepassing van nieuwe technieken. Er wordt onderzoek gedaan naar de terugwinning van grondstoffen (fosfaat, alginaat, cellulose) uit het afvalwater. Verder wordt er in een Nereda® proefopstelling onderzoek gedaan naar een zuiveringsmethode die veel milieuvriendelijker is en qua oppervlakte veel minder ruimte inneemt.
Marjan Minnesma is blij dat Water Natuurlijk al deze nieuwe technologische ontwikkelingen omarmt. Marjan: “Stemmen op Water Natuurlijk helpt dus om Nederland te verduurzamen. Dat past mooi in de toekomstvisie van Urgenda.”

Het filmpje, dat wordt gemaakt door Innovatie.tv, gaat op 4 maart via You Tube Water Natuurlijk live tijdens de landelijke start van de verkiezingscampagne van Water Natuurlijk in Arnhem.
 

Minder dode dieren door voorlichting waterschap

(ingezonden)

 

Waterschap HDSR gaat particulieren informeren over tijdstippen en methodes voor beheer en onderhoud, rekening houdend met kwetsbaarheid van planten en dieren.

 

De waterschapsfractie van de Partij voor de Dieren heeft het waterschap de Stichtse Rijnlanden gevraagd om particulieren beter in staat te stellen om onderhoud en beheer van watergangen uit te voeren op een dier- en natuurvriendelijke manier. Het college heeft beloofd dat particulieren actief worden geïnformeerd over de beste werkwijze en periode voor beheer en onderhoud.

 

Voor onder meer het maaien, baggeren en schonen van watergangen hanteren de waterschappen de gedragscode flora en fauna. Deze gedragscode helpt de uitvoerders en ingehuurde specialistische bedrijven bij het op een duurzame manier uitvoeren van beheer en onderhoud. In de gedragscode staat onder meer een tabel met de periodes waarin het uitvoeren van onderhoud tot weinig schade aan de natuur leidt.

 

Particuliere grondeigenaren zijn verplicht om beheer en onderhoud uit te voeren aan watergangen op hun eigen terrein. Particulieren zijn veelal niet op de hoogte van de voor de natuur beste periodes en methodes. Onbedoeld kunnen zij schade veroorzaken aan flora en fauna. Bijvoorbeeld door sloten te schonen in een te warme periode met als gevolg zuurstoftekort in het water en sterfte van vissen.

 

Op verzoek van de Partij voor de Dieren fractie heeft het dagelijks bestuur toegezegd dat waterschap zal zorgen voor actieve voorlichting aan particuliere grondeigenaren zodat zij onderhoudswerkzaamheden kunnen uitvoeren in periodes die hiervoor het meest geschikt zijn en met methodes die flora en fauna beschermen.

Koersvast, veilig en verantwoord

(ingezonden door VVD)

Utrecht , 19 februari 2015

Koersvast, veilig en verantwoord
Verkiezingsprogramma VVD Waterschap HDSR
Het verkiezingsprogramma van de provinciale Utrechtse VVD voor de Verkiezingen voor het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden van 18 maart 2015 is getiteld “Koersvast, Veilig en Verantwoord”.
De VVD wil dat het Waterschap de burgers de ruimte geeft waar dat kan. De ruimte om iets te maken van hun leven.
De VVD wil dat het Waterschap vooral de zorg voor de veiligheid van de burgers (droge voeten) en daarnaast ook de zorg voor voldoende en schoon water op een verantwoorde en sobere manier uitvoert. Voor de VVD is het uitgangspunt dat het waterschap zich moet beperken in de uitvoering van zijn taken. Niet-wettelijke taken worden afgebouwd en er wordt zoveel mogelijk ruimte teruggegeven aan de burgers en bedrijven.
De VVD wil dat het waterschap afziet van verdere lastenverhogingen en de nullijn als uitgangspunt hanteert. Wat betreft de VVD wordt meer gewerkt langs de lijnen “De vervuiler en gebruiker betalen” en wordt niet meer van alles en nog wat uit de grote overheids-pot betaald.
De VVD geeft voorrang aan versterking van de Lekdijk en vernieuwing van de Waterzuivering Utrecht, en dat kan wat de VVD betreft betekenen dat het Waterschap andere projecten pas later oppakt.
Koersvast veilig en verantwoord
Lijsttrekker Reinout Woittiez: ”De VVD houdt vast aan haar koers van de afgelopen jaren. Dus voorrang geven aan veilige dijken en droge voeten en vooral als Waterschap zelfbeheersing tonen in wat er wordt opgepakt: een klein en effectief Waterschap dat ruimte geeft aan anderen. Wij willen dat mensen en bedrijven meer en meer zelf hun bijdrage gaan leveren aan het behoud van droge voeten en het beschikbaar houden van voldoende en schoon water ”.
Het volledige programma van de VVD is te downloaden op onze website
 

Het grote Waterschap HDSR-debat

Uitnodiging (ingezonden door VVD-Bunnik)

Donderdag 12 maart 2015 organiseert VVD afdeling Bunnik, Odijk en Werkhoven het GROTE Waterschap HDSR-debat, onder leiding van Ton Elias

Locatie: Gemeentehuis Bunnik, Singelpark 1, Odijk

Programma:
19:30 uur – inloop met koffie/thee
20.00 uur – introductie, stellingen, debat
ca. 21.30 uur – einde debat, start informele deel

Aangezien dit het enige Waterschap-debat is in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen op 18 maart, verwachten we dat alle negen partijen deelnemen.
Het bestuur en alle kandidaten hopen op uw massale opkomst.

Hoop voor kat in het nat; trapjes voor verdrinkende katten

(ingezonden door Partij voor de Dieren)

De Partij voor de Dieren vraagt het waterschap de Stichtse Rijnlanden om een oplossing voor het grote aantal katten dat jaarlijks verdrinkt. De waterschapsfractie van de partij diende daarom een motie in waarin zij vraagt om maatregelen hiertegen. De hoogheemraad heeft beloofd dat er bij nieuwe steile beschoeiingen trapjes worden aangelegd waardoor katten weer uit het water kunnen klimmen.

Het komt dikwijls voor dat katten onverhoopt in het water vallen en door steile beschoeiingen niet meer uit het water komen. Zo worden bij de Reviuskade en de Hopakker in Utrecht veel kattenlichaampjes gevonden van katten die hun duik niet hebben overleefd. Katten, maar ook andere dieren die te water raken, steken al hun energie in het boven water blijven en het zoeken naar een manier om uit het water te komen. Als deze er niet is, sterven ze door verdrinking.

De waterschapsfractie van de Partij voor de Dieren maakt zich al lange tijd hard voor een oplossing voor dit probleem. Een dier dat verdrinkt lijdt namelijk ernstig, en ook kattenbezitters zijn aangeslagen als hun huisdier op deze manier aan zijn einde komt. Een voorbeeld van een oplossing zijn de speciale ‘kattentrapjes’, waarmee katten en andere dieren zoals egels en honden uit het water kunnen klimmen. Ook kunnen touwen worden opgehangen. De Stichting Kat uit de Gracht geeft hierover voorlichting.

Om de dieren te helpen die onbedoeld te water raken, diende de Partij voor de Dieren samen met de PvdA een motie in. Hiermee vraagt zij het waterschap om te onderzoeken op welke locaties veel katten te water raken, en in ieder geval op deze locaties voorzieningen aan te brengen die voorkomen dat katten en andere dieren verdrinken.

In plaats van een aanname van deze motie kunnen de Partij voor de Dieren en de noodlijdende dieren rekenen op een toezegging: de hoogheemraad heeft beloofd om bij nieuw aan te leggen beschoeiingen kattentrapjes aan te brengen. De Partij voor de Dieren beraadt zich momenteel op acties om te zorgen dat er óók maatregelen worden genomen op plekken waar al beschoeiingen zijn aangelegd, en waarvan bekend is dat er veel katten verdrinken.
 

Kandidatenlijst Water Natuurlijk bekend

PERSBERICHT

(ingezonden door Water Natuurlijk)

Houten, 2 februari 2015
Kandidatenlijst Water Natuurlijk bekend
Water Natuurlijk heeft op 2 februari formeel haar kandidatenlijst ingediend. Dit gebeurde op het centraal stembureau van het waterschap De Stichtse Rijnlanden. De lijsttrekker van Water Natuurlijk en huidig loco-dijkgraaf, Guus Beugelink, geeft hiermee aan met 26 kandidaten deel te nemen aan de waterschapsverkiezingen 2015.

“Kandidatenlijst Water Natuurlijk bekend” verder lezen

Kandidatenlijsten Water Natuurlijk

PERSBERICHT december 2014

(ingezonden door Water Natuurlijk)

Water Natuurlijk, de onafhankelijke groene waterschapspartij met hart voor blauw, heeft op donderdag 4 december de kandidatenlijsten voor de hele regio West vastgesteld, met de volgende lijsttrekkers bij de verkiezingen van 18 maart 2015:

“Kandidatenlijsten Water Natuurlijk” verder lezen